1.6.19

Vocabulary Chain 800 -1000

Diamond Vocabulary Chain ismini verdiğim bu çalışmamda start kelimesi ile başladım, içerisinde start geçen 5 örnek verdim ve bunların içinde geçen bir kelimeyi alarak zincirin birsonraki halkası yaptım. Bu şekilde bir kelime zinciri oluşmuş oldu. Genellikle zincirin bir sonraki halkasını diğer dört alternatif içerisinden en zoru hangisi olabilir düşüncesiyle oluşturdum. Başlarda Türkçe'de ve diğer dillerde de ortak kullanılan kelimeleri vermeye çalıştım ki adaptasyon ve anlaşılması kolay olsun. Şimdiye kadar 1500 kelimeye yaklaştı. Bu çalışmaya kitaplaştırmak maksadıyla başladım, bu nedenle izinsiz kullanılması ve kopyalanması yasaktır, kar amacı güdülmeksizin istifade edilebilmesi amacıyla internete koyma kararı aldım. Faydalı olması dileğiyle..

All rights reserved, do not copy without permission!

distant
a distant dream a distant relative distant training  distant seas distant future
relative
close relative blood relative only relative patient's relative first degree relative
patient
pregnant patient patient visits a female patient  age of patient  diabetic patient 
pregnant
be pregnant get pregnant pregnant clothes  become pregnant pregnant women
women
middle aged women divorced women poor women rural women equality of men and women
equal
equal status fair and equal game be equal equal distance equal opportunity
opportunity
find an opportunity miss the opportunity approach opportunity investment opportunities business opportunity
investment
foreign direct investment massive investment capital investment investment banking provide investment advisory
provide
provide support provide service provide assistance provide a loan provide protection
loan
loan agreement mortgage loan get a loan demand loan repay a loan
demand
supply and demand market demand consumer demand management reduce the demand meet the demands
reduce
reduce the cost reduce the frequency reduce the power reduce the pressure reduce the influence
influence
investigate the influence determine the influence examine the influence influence the future influence the results
investigate
investigate the situation investigate the role investigate the impact investigate the effects investigate the case
case
rare case in any sample case review the case file selected case study in this special case
sample
random sample sample data blood sample dna sample laboratory sample 
random
random number random shot random access  random mixed  random thoughts
thought
thought about something deep thought freedom of thought rational thought annoying thought
annoy
annoying habit annoying opinion annoying question become annoying don't annoy me
opinion
there are two contrary opinions majority opinion i don't agree with popular opinion in my opinion public opinion x personal opinion
popular
popular/pop culture ocntrary to popular belief popular newspaper most popular popular science
most
most likely most wanted most visited  most known / most important most of the time/people
visit 
visit the church visit your dentist patient visits visit remains most likely we'll visit
likely
most likely scenario more likely very likely less likely highly likely
scenario
scenario writer best-case scenario worst-case scenario emergency scenario  dominant character in the scenario
worst
worst of all expect the worst the worst way to die worst mistake of my life worst crisis last 10 years
crisis
global crisis oil crisis debt crisis loan crisis crisis management
debt
credit-card debt government debt consumer debt pay the debt raise the debt
raise
raise the tax raise the temperature raise the gun raise the risk raise the commission
objection
refusal of objection  have no objection if you have no objection  formal objection  objection letter
formal
formal investigation formal apply dress formally informal request formal notice
notice
legal notice take notice short notice post a notice final notice
post
post office post box post carrier post card post office department
department
establish a department emergency department nurse agriculture department personnel department purchasing department
personnel
personnel manager key personnel personnel officer military personnel personnel expenses
key
key point play a key role turn the key key importance software product key
software
pirate version of software software programmer integrated software software application software support
integrate
integrated circuit  integrated projects  integrated production  integrated information systems  integrated approach 
circuit
short circuit circuit diagram digital circuit electrical circuit open/closed circuit
digital
digital clock digital camera digital signature digital art digital watch
signature
digital signature electronic signature sign a signature wet signature  sample signature
sign (verb)
sign a contract sign a document sign a peace agreement sign a protocol sign a check
sign (noun)
equal sign negative sign warning sign street sign traffic sign
warn
warn againist warn about give a warning ignore the warning a warning note
ignore
ignore all ignore rules ignore message ignores the question ignore unnecessary requests
necessary x unnecessary
it's necessary x unnecessary absolutely necessary very necessary x not necessary if necessary necessary legal permission 
permission
get special permission ask permission obtain permission without permission written permission
obtain
obtain the ability of obtain information obtain a result obtain a victory obtain licence/certification
obtain fund obtain benefit onbtain reward obtain credit obtain work permit 
reward
get a reward give a reward earn reward oscar rewards monetary reward
monetary
international monetary fund monetary stability policy monetary system monetary value monetary regulations
regulation
customs regulation foreign trade regulation financial market regulation  state/goverment regulations safety regulations
customs
customs broker customs officer customs declaration customs duties  customs union
declaration
tax declaration declaration of independence export declaration declaration of love declaration of war
export
export commodity  export manager export department export traiding companies export prohibition 
prohibition
prohibition of alcoholic beverages in USA smoking prohibition interest prohibition  prohibition of trade  sales prohibition 
beverage
beverage factory favorite beverage non-alcoholic beverage food & beverage sector food and beverage service
food
dog food fresh food huge food factory food consumption habits food product
huge
huge export company huge monetary credit huge contribution huge mistake this is a huge opportunity 
contribution
make a contribution financial contribution substantial contribution social security contribution strong contribution
substantial
substantial resources substantial part of substantial amount substantial increase   substantial growth rate
amount
huge amount of money a certain amount huge amount of data amount of debt adequate amount
adequate
adequate supply be adequate find adequate adequate care  adequate strength 
strength
gain strength muscle strength increase the strength lack of strength display strength
display
liquid crystal display (LCD)  digital temperature display  display a behaviour   display skill display power
skill
communication skill technical skill demonstrate skill special skill language skill
demonstrate
demonstrate equality demonstrate ability demonstrate oneself demonstrate against torture demonstrate for human rights
torture
chinese torture torture room suffer torture prohibition of torture  emotional torture
suffer
suffer the consequences end the suffering relieve the suffering suffer from a disease suffer from stress
stress
be under stress stress disorder manage stress you should reduce the stress stress hormones
hormone
hormone therapy growth hormone hormone level in body hormone balance test of hormone rates in blood
balance
balance of powers balanced of payments maintain the balance find the balance change the balance / alter the balance
maintain
maintaining the peace maintain a relationship maintain the quality maintain eye contact maintain security
contact
contact person keep in contact in contact with direct contact avoid contact with the patient
avoid
in order to avoid avoid certain food avoid smoking avoid sunlight avoid paying tax
sunlight
receive sunlight get strong sunlight sunlight exposure direct sunlight natural sunlisght
exposure
exposure to noise at school  exposure to high temperature / heat exposure to radiation  exposure to torture avoid exposure to cold water 
radiation
solar radiation UV & radiation protection  radiation therapy electromagnetic radiation nuclear radiation
solar
solar energy solar calendar solar energy production the solar system solar water heater
calendar
lunar calendar appointment calendar desk calender traditional Chinese calendar wall calendar
lunar
lunar rock lunar year lunar month lunar satellite lunar surface
month
monthly salary payment monthly magazine delivery cycle monthly weather forecast monthly usage fee monthly evaluation 
evaluation
quick evaluation external evaluation  credit evaluation  evaluation procedures final evaluation
external
external factors external debt external device external trade  external hazards
hazard
fire hazard health hazard safety hazard flood hazard chemical hazard
flood
flood control flood level flood protection flood season annual flood expectation
protection
virus protection fire protection password protection environmental protection regulations under protection
password
password and username enter password confirm new password  create password break password
confirm
confirm cancel request confirm data source  confirm reservation confirm before delete confirm the order
reservation
reservation desk early hotel reservation reservation fee make reservation do you have a reservation?
fee
entry fee / entrance fee monthly user fee afford the fee call fee membership fee
entrance
entrance exam entrance hall entrance door no entrance!  garage entrance
garage
the latest theft at the garage garage sale garage owner underground parking garage garage fee
underground
underground river underground station underground route underground railway underground train
route
route plan bus route route map direct route sea route
map
plan on the map cancel the map route city map road map show on the map
cancel
cancel a record cancel an order cancel a subscription cancel membership cancel the agreement / contract
subscription
subscription fee magazine subscription subscription price subscription methods  subscription cancellation 
price
astronomic price price range delete old price from system list price retail price
delete
deleted the last record of victim delete information from computer delete the text delete button delete function
victim
victim of terorism  victim of murder  torture victim victim of an accident rape victim
rape
sexual rape rape suspect  rape trauma  rape cases rape crime rate in the city
suspect
prime suspect  arrest a suspect murder suspect suspect packages I strongly suspect
murder
murder victim love murder murder witness  murder trial murder case
witness
witness protection program call the witness eye witness reports secret witness key witness
eye
red-eyed monster maintain eye contact black eye bare eye bird's eye
bare
bare feet bare hand bare bones bare fact bare wire
bone
bone cancer bone mineral density backbone break bone bone color
density
building density energy density relative density high density population density
population
intense rural population world population rural population urban population total population
intense
intense emotion intense heat intense pain intense cold intense interest
heat
heat up the water heat exchanger heat transfer heating system body heat
transfer
technology transfer information transfer knowledge transfer make a bank transfer transfer abroad
knowledge
economy of knowledge knowledge is power general knowledge basic knowledge technological knowledge
basic
basic training basic principle basic level basic needs basic english
need
no need need help need rest energy needs satisfy the need
satisfy
satisfy the requirements satisfy the demands satisfy the conditions satisfy the expectation satisfy his creditors
require
require attention need/require help meeting / met the requirements  require courage require medical care
courage
show courage lose courage / discourage give courage / encourage have great courage find enough courage to jump
jump
high jump long jump jump rope jump back jump into the sea / pool
rope
package rope steel rope / steel wire rope elastic rope rope an animal skip rope / skipping rope
elastic
elastic hair band elastic solids  elastic demand x elastic supply  perfectly elastic elastic range 
perfect
perfect condition for life practice makes perfect perfect couple perfect harmony perfect candidate
practice
best practice  common practice football practice farming practices practice time
farm
farm animals farm workers farm life horse farm farm equipment
worker
women workers health-care workers factory worker construction worker skilled worker
construction
under construction construction elements construction company construction industry construction materials
element
rare elements chemical element basic element crucial element key element
crucial
become crucial / be crucial crucial point crucial moment play a crucial role crucial developments
moment
initial moment first moment historic moment moment of danger right moment
danger
danger zone danger area danger man great danger workers in danger
zone
commercial zone zone of duty time zone free zone war zone = combat zone
combat
combat terrorism combat plane mortal combat close combat combat sports
mortal
mortal body mortal life mortal enemy mortal wound the mortal world
enemy
destroy the enemy public enemy enemy forces =   enemy army enemy soldiers enemy fire
army
join the army serve in the army army general army base army uniform
join
join a camp join forces join a course join a gang  join a party
course
weekly course schedule  language course training course driver course attend a course
language
official language native language talk the same language body language language skill
same
 at the same time same type same period last year students are not all the same exact same educational system
exact
exact opposite exact time exact copy exact calculation exact same 
opposite
in the opposite direction say the opposite opposite neighbor opposite side opposite angles 
neighbor
noisy neighbor neighbor country downstairs neighbor neighbor upstairs next door neighbor
neighborhood
a safe neighborhood neighborhood pressure neighborhood school rich neighborhood poor neighborhood
rich
become rich at a young age get rich = become rich rich people marry a rich guy / man  rich in vitamin C
vitamin
vitamin deficiency source of vitamin full of vitamin lack of vitamins   without vitamins
deficiency
iron deficiency feel the deficiency of money mental deficiency diagnosis of vitamin C deficiency  enzyme deficiency 
diagnosis
early diagnosis  wrong diagnosis  diagnosis of lung cancer  correct diagnosis  pre-diagnosis 
lung
lung cancer surgery chronic lung diseases  lung injury  lung tumour  lung volume 
volume
sales volume internal volume of the car constant volume  package volume /   volume of package total volume
internal
internal air pressure internal angle  internal affairs internal organs internal conflict
angle
wide angle angle of attack 180 degree angle approach from the right angle approach from the different angle
degree
to a certain degree first degree relative master degree fahrenheit degree alarming degree of the toxic
toxic
acute lethal toxicity  toxic waste toxic chemical toxic gas toxic substance
substance
hazardous substance drug substance active substance harmful substance pure substance
harmful
harmful effect harmful to the environment harmful bacteria smoking is harmful harmful gases 
bacteria
beneficial bacteria friendly bacteria marine bacteria  soil bacteria disease-causing bacteria
marine
marine life  marine insurance marine affairs marine climate marine accident
climate
abnormal climate climate warming  marine erosion climate change cold climate
erosion
wind erosion soil erosion  abnormal erosion  surface erosion water erosion 
soil
make a soil research fertile soil rich soil soil pollution wet soil
fertile
become fertile fertile land fertile enough fertile field fertile agricultural land
field
field of study playing field magnetic field football field work in the field of marine animals
magnetic
magnetic force magnetic disk magnetic tape magnetic density magnetic bar 
bar
progress bar a bar of chocolate bar of soap bar steel bar chart 
chart 
activity chart flow chart organizational chart seating chart cost control chart
organization
customer organization health organization human rights organization  social organization terrorist organization
terrorist
fight the terrorists terrorist attack suicide terrorist terrorist actions  terrorist financing 
suicide
suicide bomber attempt suicide /   suicide attempt drive someone suicide suicide rate suicide note
attempt
first attempt desperate attempt futile attempt incomplete attempt access attempt 
futile
futile effort treatment is futile futile rescue attempt futile exercise futile search
rescue
search and rescue rescue operation rescue mission rescue team rescue plane
operation
perform the operation intelligence operations security operation carry out an operation heart operation
perform
perform well perform the surgery perform the duties perform the task perform the procedure
task
accomplish the task complete the task finish the task begin the task task manager
accomplish
accomplish great things in short time without accomplishing anything accomplishing such impossible tasks accomplishes the impossible accomplish the father's goal
such
seem like such a tragedy    under such conditions in such cases  I did not say such a thing  such as
such as
such as that emotions such as anger or disgust search engine such as Google social sites such as Twetter or Facebook countries such as Sweden
disgust
leave the job in disgust the show filled me with disgust she wrote to him in disgust the audience walked out in disgust disgusting person
audience
  meet the audience face the audience target audience synergy of  younger audience reach a worldwide audience
face
poker face baby face pretty face face a problem face an obstacle
obstacle
obstacle race biggest obstacle an obstacle to peace put an obstacle in his way most difficult obstacles in operations
difficult
more difficult question difficult task difficult situation difficult to understand most difficult
more
much more i can't see you any more  deserve more more likely more detail
much
as much as possible too much thank you very much as much as we can pretty much
pretty
pretty good pretty big pretty nice pretty soon pretty far behind 
far
far beyond how far so far / too far far away from far from the crowd
crowd
follow the crowd great crowd a girl in the crowd crowd  crowd behaviour control
financing 
consumer financing agricultural financing  external financing  financing expenses auto financing  
auto
auto accident auto body shop auto industry  /   auto sector auto gallery auto shampoo
industry
iron and steel industry film industry construction industry entertainment industry food industry
entertainment
entertainment business entertainment center entertainment sector  places of entertainment auto entertainment system 
sector
public/private sector rapid growth in the sector  enter the energy sector real sector confidence index  sector experience 
real
real-world real love real life real friend real name of him
love
pure love endless love ex love hopeless love declaration of love
hopeless
hopeless case  hopeless situation pretty hopeless hopeless effort hopeless attempt
effort
make a tremendous effort great effort joint effort serious effort reform effort
joint
joint venture joint account joint strike fighter joint evaluation joint owners
strike
counter strike  deadly strike air strike missile strike the threat of nuclear strikes
missile
ballistic missile missile launcher missile defense system missile target air to ground missile 
launch
launch a campaign launch a fund launch a land assault  launch a rocket launch a spacecraft 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...