1.6.19

Vocabulary Chain 400 - 600

Diamond Vocabulary Chain ismini verdiğim bu çalışmamda start kelimesi ile başladım, içerisinde start geçen 5 örnek verdim ve bunların içinde geçen bir kelimeyi alarak zincirin birsonraki halkası yaptım. Bu şekilde bir kelime zinciri oluşmuş oldu. Genellikle zincirin bir sonraki halkasını diğer dört alternatif içerisinden en zoru hangisi olabilir düşüncesiyle oluşturdum. Başlarda Türkçe'de ve diğer dillerde de ortak kullanılan kelimeleri vermeye çalıştım ki adaptasyon ve anlaşılması kolay olsun. Şimdiye kadar 1500 kelimeye yaklaştı. Bu çalışmaya kitaplaştırmak maksadıyla başladım, bu nedenle izinsiz kullanılması ve kopyalanması yasaktır, kar amacı güdülmeksizin istifade edilebilmesi amacıyla internete koyma kararı aldım. Faydalı olması dileğiyle..

All rights reserved, do not copy without permission!

expect
expect support expect a baby I expect the best expect the worst profit expectation
support
financial support technical support ask for support  receive support full support
ask for
ask for help ask for discount ask for money  ask for time ask for advice
discount
tax discount discount rate discount week discount mall  BİM is a discount market
mall
shopping mall restaurants of the mall stores of the mall fastfood floor of the mall owner of the mall
owner
home owner animal owner company owner capital owner owner of the shop
animal
animal world wild animal saving the animal's life hunt an animal animal clinic
wild
wild cat wild tribes wild world wild creatures wild child
tribe
native tribes  leader of the tribe african tribe traditions of the tribe population of the tribe
traditions
family tradition customs and traditions cultural tradition old tradition from Moses islamic tradition
islam
adopt islam islam and science birth of islam civilization islam world believe in islam
adopt
adopt as a principle adopt a religion adopt a method adopt a child adopt a dog
principle
fundamental principle general principle basic principle a man of principle moral principle 
moral
moral support moral philosophy moral corruption public moral  moral values 
corruption
financial corruption  fight against corruption investigation of corruption  corruption trends  anti-corruption authorities 
trend
reverse the trend analysis of the downward trend upward trend trend forecast dominant trend
reverse
reverse gear  reverse flow reverse search  reverse turn reverse a decision
turn
turning point sharp turn turn off turn around turn back
around
walk around look around around the world go around there are many cafes around the mall
walk
walk alone let me walk she had a nice walk walk a route decided to walk
decide
decide to go out decide to adopt islam decide to fight against corruption decide to see wild creatures decide to make a discount 
creature
a creature come from space strange creature mythical creature microscopic creature  living creature
strange
act strange strange person feel strange strange looking seem strange
seem
seem difficult seem sick seem cold seem weird you seem familiar 
familiar
familiar face sound familiar look familiar  very familiar not familiar
sound
speed of sound sound wave sound like sound weird sound of tribe song
wave
shock wave radio wave wave a flag wave pool wave theory of light
flag
red/white/black flag pirate flag national flag raise the flag  glorious turkish flag
pirate
pirate ship pirate version of software pirate island air pirate pirate hat
ship
cargo ship ghost ship merchant ship model ship transport ship
ghost
ghost story ghost driver ghost city ghost hunting ghost monster 
monster
monster hunter sea monster lake monster monster truck red-eyed monster
lake
swimming in the lake salt lake deep lake walk around the lake lake bed
salt
salt solution add salt salt mine salt water salt an pepper
pepper
red pepper green pepper hot pepper sweet pepper pepper plant
sweet
little sweet girl sweet shop sweet biscuit sweet dream sweet water
dream
realize a dream dream come true dream partner american dream  achieve the dream
achieve
achieve the target achieve the goal  achieve the impossible achieve a consensus achieve success
impossible
it's impossible to say impossible love impossible dream impossible goal impossible lake monster
goal
reach the goal personal goal long-term goal short-term goal goal kick
reach
reach a decision reach an agreement reach the target reach the peak reach the address
peak
peak season peak time peak hours peak performance peak voltage 
voltage
low voltage cable voltage regulator battery voltage high voltage line dangerous voltage
battery
battery charger charge battery battery switch  battery type  battery wire 
switch
switch on switch off alarm switch light switch switch roles
role
change roles fundamental role play a critical role play an essential role play a vital role
essential
essential condition essential point essential principle essential part of our nature English is essential for success
nature
nature of business human nature wild nature force of nature protect the nature
protect
protect your moral principle protect your skin from sunlight protect national interests protect personal rights protect human rights
interest
public interest common interest interest rate conflict of interest show interest
conflict
inner conflict  land conflict  culture conflict social conflict class conflict
inner
inner beauty inner peace inner ear inner turmoil always listen to your inner voice
beauty
beauty center beauty shop beauty salon beauty queen natural beauty
queen
Queen Elizabeth king and queen Queen's palace queen bee queen of hearts
bee
honey bee little bee  male bee bee hat  hard worker like bee
male
male and female male nurse male model male camel male lion
nurse
  chief nurse  clinic nurse  emergency department nurse  floor nurse  staff nurse
floor
first/second/third/fourth floor clean the floor the top floor fastfood floor of the mall fall from the fifth floor
fall
fall from high fall in love fall back  annual rainfall fall behind
behind
behind closed doors behind time leave behind the sun is behind the clouds close the door behind me
leave
leave a note leave a message leave the area leave alone leave trace
trace
without a trace  leave no trace  leaving a trace in his memory physical trace disappear without a trace
disappear
it disappeared into the trees cause to disappear disappear suddenly disappear in the air  they will soon disappear altogether
soon
coming soon as soon as possible soon enough back soon see you soon
possible
appear possible it is possible as early as possible as much as possible if possible
early
get up early early morning wake up early go to bed early come home early
bed
be on the death bed camp bed bedtime story lake bed river bed
river
amazon river across the river cross the river along the river river boat
across
drive across the border across the street across the country go across travel across the country
border
cross the border border guard land border sea border border line
guard
security guard life guard prison guard guard dog coast gurd
coast
sea coast  east coast west coast turkish coast guard command  along the coast
turkish
turkish delight turkish baths turkish republic turkish miniature painting turkish coffee
painting
oil painting spray painting cave painting painting studio fabric painting 
oil
olive oil fish oil crude oil animal oil diesel oil
crude
crude steel crude iron crude silk crude honey crude petroleum 
honey
honeymoon honey bee honey milk sweet as honey honey trade
trade
international trade center of trade / trade center iron trade steel trade slave trade
slave
slave labor work like a slave slave owner slave trader slave merchant
labor
labor force labor unrest labor party child labor labor cost
child
child abuse wild child adopt a child child marriage problem child soldier
marriage
marriage certificate early marriage problem marriage ceremony a bad marriage  marriage proposal
proposal
proposal form make a proposal budget proposal law proposal wedding proposal
wedding
wedding ring wedding party wedding dress wedding band wedding plans 
dress
tight dress dress formally baby dress official dress smart dress
official
official sponsor official report official language official paper official records
paper
waste paper bin paper jam in printer toilet paper paper plane paper towel
towel
bath towel hand towel face towel dish towel kitchen towel
kitchen
kitchen equipment kitchen cabinet clean the kitchen tidy up the kitchen kitchen knife
equipment
sports equipment medical equipment camping equipment electronic equipment electric equipment
medical
medical record medical insurance consult a medical specialist medical device medical colleges
device
plug and play device electronic device mobile device storage device input device
storage
data storage device storage capacity storage area storage tank daily storage
daily
daily news daily fresh milk daily expense daily routine daily life
routine
become a routine break the routine routine test  everyday routine work  routine check
break
break my heart break the peace break a record break a mirror breaking news
news
news channel latest news good news local news watch the news
terrible
look terrible feel terrible terrible times terrible experience terrible noise
noice
ambient noise make noise noise pollution noise level strange noise
ambient
ambient light ambient air ambient conditions ambient temperature ambient pressure
temperature
average daily temperature room temperature level baby's body temperature high/low temperature rising temperature
rise
the bird rose in the air rise in value sudden rise the rise and fall of ancient Rome gentle rise
gentle
a gentle sound a gentle wind gentle touch gentle words a gentle manner
manner
adopt a manner hostile manner friendly manner neutral manner good/bad manner
hostile
hostile act hostile nation hostile criticism hostile forces attack hostile tanks
criticism
sharp criticism criticism of the Chinese government The power of criticism movie/film criticism self-criticism
movie
gangster movies amateur movie love movie movie camera movie maker
amateur
amateur pilot amateur hunter amateur player look like an amateur amateur drone operators
pilot
jet pilot airline pilot fighter pilot chief test pilot pilot certificate
certificate
marriage certificate health certificate birth certificate death certificate   certificate of quality
birth
birth of the earth birth pain birth of Roman civilization place of birth from birth
earth
save the earth earth surface explore the earth google earth earth atmosphere
explore
explore the area explore the city explore the impact explore the ways explore the nature
impact
minimize the impact see the impact study the impact know the impact lessen the impact
know
know the truth know the rules know the story know the facts know the meaning
fact
accept the fact said the fact reflect the fact hate the fact hide the fact
hate
hate the word hate the idea hate some groups hate speech I hate you
speech
liberty speech speech therapy speech therapist speech right acceptance speech
therapy
family therapy music therapy play therapy group therapy drug therapy
drug
drug use / drug users drug dealers drug trade drug trafficking / drug traffickers drug company
dealer
art dealer car dealer antiques dealer arms dealer tobacco dealer 
tobacco
tobacco industry tobacco companies tobacco products  tobacco shop tobacco leaf
shop
duty-free shop shopping mall owner of the shop sweet shop gift shop
gift
birthday gift receive a gift gift card wedding gift give a gift
give
give a feast give money give orders give up smoking give up hope
hope
keep hope alive I hope I hope so hope of success hope of pass the exam
pass
pass the test pass the defence pass the time pass the budget pass with card
card
card game business card memory card identity card card number
memory
leaving a trace in his memory memory loss memory problems memory chips childhood memory
loss
job loss fear tax revenue loss serious blood loss weight loss hearing loss
hear
hear the door bell hear a noise hear a voice hear a sound good to hear it 
bell
alarm bell bell wire press the bell button bell tower ringing the bell
button
press escape button press the panic button hit the button push the button alarm button
push
push the door push the ball push the envelope to the box don't push me! police push back the demonstrators
box
plastic box open/close the box check the box metal box jewelry box
jewelry
diamond jewelry jewelry dealer jewelry store jewelry design imitation jewelry 
design
design team design process product design design changes design a box
process
selection process product development process follow the process learning process decision process
select
auto select  select all  select a card select a file select a payment method
file
file cabinet save the file case file read the file before work on it top secret file
secret
keeping the secret know the secret discovered the secret found the secret hide in a secret place
hide
hide the fact hide behind play hide and seek hide from monsters hide the truth
seek
seek help seek medical care seek shelter seek peace seek an identity
identity
id/identity card identity number identity theft corporate identity we knows the identity of the terrorist
theft
car theft anti-theft device the latest theft at the garage theft insurance grand theft auto game
latest
latest data latest news latest version latest round latest research
version
new/old/beta version modified version orginal version version number a revised version of the paper
number
phone number record number card number license number count the number
license
driving without a license license agreement driver's/driving/driver license license fee license to carry a weapon
weapon
nuclear weapon deadly weapon chemical weapon secret weapon lethal weapon
nuclear
nuclear power plan nuclear bomb nuclear reactor nuclear energy nuclear waste
energy
energy/power saving solar energy kinetic energy wind energy energy drink
wind
landing against wind a gentle wind wind speed strong wind wind turbine
speed
high speed train average speed speed of sound speed limit speed record
limit
age limit  under limit time limit limited number reached the limit
under
under pressure under investigation under control under attack under performance criteria
criteria
search criteria decision criteria political criteria objective criteria subjective criteria
search
search engine search results job search period search for solution search for answer
result
results of global warming final result test result get result as a result of
as a result of
as a result of researches as a result of using technology  as a result of the dialogue as a result of his work as a result of the study
technology
institute of technology information technology high technology advanced technology space technology
space
space satellite a creature come from space space station space program space telescope
telescope
6.5-meter telescope 6-inch telescope astronomical telescope massive telescope look with a telescope
massive
msasive pressure massive ship massive public works massive cyber attack massive investment
cyber
cyber attack cyber crime cyber security cyber threat cyber warriors
threat
military threat potential threat live under the threat of attack dead threat bomb threat
bomb
nuclear bomb atom bomb car bomb attack suicide bomber time bomb
car
car crash rent a car car dealer car theft car radio
radio
radio receiver radio wave/signal radio station radio show radio frequency
station
police station fire station television station subway station leaving the station
fire
fire extinguisher cylinde fire escape fire ants casuse the fire fire truck
ant
ant-eater white ant queen ant red ant homemade ant farm
farm
farm animal  Ataturk forest farm farm owner  horse farm workers daily farm works
horse
sea horse horse race horse riding ride a horse horse rider
ride
ride a bike ride a bicycle ride a motorcycle ghost rider movie long-distance Manhattan ride
motorcycle
toy motorcycle motorcycle accident motorcycle tire  race motorcycle motorcycle helmet
tire
spare tire change the flat tire tire pressure tire repair balance a tire 
repair
repair the damage auto repair repair work repair shop undergo repair
undergo
undergo a cure undergo a treatment undergo physical therapy undergo an investigation undergo a test
cure
cure the disease water cure steam cure cure pool medical cure
pool
wave pool swimming pool gene pool talent pool pool party
party
holiday party wedding party tea party birthday party house party
party
opposition party labor party party members party leaders majority party
majority
majority leader majority opinion majority vote represent the majority won the majority
vote
vote count vote for labor party negative vote right to vote vote for choose representer
represent
represent the views represent the people represent abroad representer of the president authorized to represent 
abroad
travel/traveling abroad study/studying abroad live abroad go abroad returning from abroad
return
return from journey return from travel return back tax return return home
travel
travel by car travel agent travel alone travel article business travel
article
newspaper article magazine article read the article review article the first paragraph of the article 
review
review process literature review book review computer and mobile phone review review the case
literature
research literature psychology literature education literature take place in literature follow the literature
turkish literature children’s literature english literature folk literature literature and art
folk
folk dance folk music folk hero because of folk religious beliefs folk costume
dance
dance floor dance music dance hall dance club tango dance steps
hall
concert hall dining hall entrance hall exhibition hall sports hall
enter
enter the forest enter the church enter the body enter a harbor enter the city
church
catholic church church bell christian church visit the church church ceremony
ceremony
opening ceremony wedding ceremony funeral ceremony graduation ceremony award ceremony
award
award winners won the award received the award oscar awards award gold medal
medal
medal of honor gold/silver/bronze medal deserve a medal soldier's service medal get hero medal
deserve
deserve the credit deserve better deserve respect I don't deserve it deserve more
respect
earn the respect respect the rights show respect awaken respect deep respect
awake
awake from sleep be awake / being awake keep awake stay awake all night half awake
sleep
hyperactivity disorder personality disorder eating disorder stress disorder anxiety disorder
anxiety
anxiety level mathematics anxiety deep anxiety future anxiety exam anxiety
exam
entrance exam pass the exam room of the exam center fail the exam oral exam
fail
fail the test businesses fail fail to meet expectations too big to fail fail to reach
expectation
profit expectation contrary to expectations   customer expectation beyond the expectations market expectation 
beyond
beyond belief go beyond far beyond  see beyond beyond the sea
belief
religious beliefs folk beliefs popular belief strong belief belief system

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...