1.6.19

Vocabulary Chain 200-400

Diamond Vocabulary Chain ismini verdiğim bu çalışmamda start kelimesi ile başladım, içerisinde start geçen 5 örnek verdim ve bunların içinde geçen bir kelimeyi alarak zincirin birsonraki halkası yaptım. Bu şekilde bir kelime zinciri oluşmuş oldu. Genellikle zincirin bir sonraki halkasını diğer dört alternatif içerisinden en zoru hangisi olabilir düşüncesiyle oluşturdum. Başlarda Türkçe'de ve diğer dillerde de ortak kullanılan kelimeleri vermeye çalıştım ki adaptasyon ve anlaşılması kolay olsun. Şimdiye kadar 1500 kelimeye yaklaştı. Bu çalışmaya kitaplaştırmak maksadıyla başladım, bu nedenle izinsiz kullanılması ve kopyalanması yasaktır, kar amacı güdülmeksizin istifade edilebilmesi amacıyla internete koyma kararı aldım. Faydalı olması dileğiyle..

All rights reserved, do not copy without permission!

doubt
without any doubt no reason to doubt there's no doubt reasonable doubt I doubt it
reasonable
reasonable time reasonable person reasonable price reasonable cost reasonable explanation
cost
cost of living cost of war calculate the cost estimate the cost reduce the cost
estimate
estimated distance  estimate a price final estimate estimate the effects last estimate
distance
long distance walking distance keep distance distance contract  braking distance 
brake
parking brake brake pad/pedal hand brake brake light emergency brake
emergency
emergency exit emergency room emergency call emergency stop emergency measures 
measure
take measure counter measure safety measure security measure  economical measure 
counter
counter strike counter clockwise counter trend step counter counter effect
step
step by step primary step take the first step step on the brake/gas step mother
primary
primary school primary education primary aim primary concern primary interest
concern
concern about show concern concern for the future without concern concern with
future
future tense future generations near future plan for future in future
generation
past generation third generation younger generation  from generation to generation first generation
young
young man young lady young people become rich at a young age good die young 
lady
lady liberty lady partner nice lady married lady  divorced lady
liberty
statue of liberty religious liberty  crimes against liberty  political liberty liberty of speech
statue 
bronze statue gold statue silver statue bronze statues of horses Virgin Mary statue
silver
silver coin silver bullet silver ring silver colored silver wire
wire
aluminum wire  bell wire  broken wire bridge wire steel wire
steel
stainless steel steel pipe alloy steel iron and steel industry steel price 
iron
iron age iron man EU iron and steel institute  iron oxide heated iron
institute
institute of technology lifelong education institute a research institute social sciences Institute black sea agricultural research institute 
agriculture
agriculture and food quality  agriculture engineer agriculture college ministry of agriculture agriculture department 
quality
high quality quality fabric quality of life special quality poor quality
poor
poor farmer poor mixture poor performance poor thing poor man
farmer
British farmers farmer reform bee farmer fish farmer farmer register system
register
register number land register invoice register register office register of death 
invoice
fake invoice send an invoice invoice payment cash invoice  sale invoice 
sale
for sale put on sale stop sale of car credit sale charity sale 
charity
charity organization charity activity charity campaign  charity fund  charity concert
concert
prepare for the concert concert hall concert band  music concert jazz concert 
prepare
prepare a bag prepare a program prepare a report prepare question prepare salad 
report
annual report weather report progress report news report test report
progress
technological progress in progress progress bar steady progress progress rate
steady
steady job steady flow steady growth steady customer  steady family life
growth
population growth rapid growth growth hormone organic growth market growth
rapid
rapid development rapid progress rapid transit rapid access  rapid charging 
access
access point access control have access access code poor access
point
point of view turning point starting point boiling point melting point
view
in my view from my point of view common view global view counter view
common
common problem common reason common mistake  common culture common use
mistake
correct a mistake make a mistake by mistake learn from the mistake realize the mistake
realize
realize the truth realize the project realize a dream realize oneself realize your potential
truth
speak the truth tell the truth half-truth face the truth find out the truth
half
half-moon half-open first half  half brother half gold coin
moon
the phases of the moon full moon moon walk dark side of the moon moon is a satellite 
satellite
communication satellite space satellite weather satellite satellite of the world satellite of the sun
weather
weather forecast bad weather cold weather hot/warm weather nice weather
forecast
local weather forecast sale forecast financial forecast  market forecast  profit forecast 
profit
earn profit gain profit net profit non-profit organization annual profit
gain
no pain no gain gain experience gain knowledge gain information gain fame
pain
in pain pain of love  back pain sharp pain feel pain
sharp
sharp answer sharp criticism sharp knife sharp turn sharp edge 
edge
cutting edge on edge leading edge on the edge of desk live on edge of village
village
village life global village the Olympic village forest village village guard
forest
enter the forest north part of the forest forest land forest trip king of the forest
trip
take a trip bus trip road trip shopping trip enjoy the trip
enjoy
enjoy together enjoy the life enjoy your meal enjoy the journey  enjoy your vacation
journey
long journey return from journey go on a journey train journey journey begins in London
train
train fare train robber travel by train high speed train subway train
subway
subway platform subway system subway tunnel subway line  subway fare
line
out of line production line cellular phone line  straight line telephone line
straight
walk straight straight ahead/go straight straight down straight-haired absolutely straight
absolutely
absolutely sure absolutely no!  absolutely not!  you're absolutely right he's absolutely clever
clever
clever question clever enough so clever  clever person clever solution
solution
find a solution cleaning solution salt solution concentrated solution complex solution
concentrate
concentrate on concentrate one's attention concentrate upon fruit juice concentrate  can not concentrate
attention
pay attention  lack of attention attract attention focus attention draw the attention
focus
focus on focus point focus on interest focus the idea fixed focus
fixed
fixed idea fixed price fixed cost  fixed expenses  fixed income
income
earn income high income income tax per capita income permanent income
permanent
permanent resident permanent jobs permanent address causes permanent changes permanent changes in the skin
skin
skin care  dry skin smooth skin sensitive skin skin disease
disease
heart disease vital disease lethal disease skin disease lung disease
lethal
lethal weapon lethal dose lethal factor acute lethal toxicity  lethal injection
dose
low dose high dose wrong dose flexible dose dose of the medicine
flexible
flexible wire flexible plastic flexible budget  flexible prices  flexible tariff 
plastic
plastic bag plastic film plastic cups plastic milk bottles deformation of the plastic 
deformation
mechanical deformation  permanent deformation  rate of deformation  local deformation  professional deformation 
professional
professional career professional ability professional experience professional life professional training
experience
work/working experience personal experience user experience life experience previous experience
previous
previous page previous day / previous week previous month / previous year previous workplace previous judgment 
judge
chief judge court judge trial judge don't judge too quickly  local judge 
chief
chief financial officer chief of staff chief engineer chief economist chief adviser
staff
staff member staff room staff only staff meeting technical staff
meeting
meeting room / meeting place meeting point business meeting hold a meeting meeting request
request
landing request take-off request request politely informal request a request for information
landing
moon landing  hard landing soft landing emergency landing landing against wind
against
the fight against crime act against insurance against unemployment come up against guard against
insurance
insurance company life insurance medical insurance insurance agent insurance premium
agent
sales agent travel agent real estate agent rent a car agent ticket agent
real estate
real estate agency real estate consulting real estate market real estate office real estate manager
consult
consult a financial advisor consult a doctor free consult consult a medical specialist consult an expert
advisor
tax adviser careers advisor political advisor  sales advisor legal advisor
political
political unrest political answer political campaigns  political view political embargo
unrest
social unrest civil unrest labor unrest fuel the unrest public unrest
fuel
fossil fuel fuel tank fuel pump diesel fuel solid rocket fuel
solid
solid chemicals  become solid  solid food solid paraffin solid evidence 
chemical
chemical damage chemical industry chemical reaction  chemical analysis chemical plant
plant
purification plant nuclear power plant hydroelectric plant a giant car plant iron and steel plant
purification
water purification purification process  purification unit  waste water purification plan  physical purification 
waste
waste time /  waste of time toxic waste industrial waste waste bin don't waste electricity /water/my time
bin
rubbish bin trash bin garbage bin waste paper bin recycle bin
rubbish
rubbish bag put the rubbish out rubbish man(uk) / garbage man(us) rubbish truck rubbish heap
truck
truck driver tank truck fire truck load on a truck heavy truck
load
load capacity heavy load full load load the gun abnormal load
abnormal
abnormal psychology abnormal behaviour abnormal climate  abnormal profit abnormal life 
behaviour
show behaviour display a behaviour bad behaviour bizarre behaviour ethical behaviour
bizarre
appear bizarre  look bizarre  the most bizarre reasons how bizarre bizarre question
appear
smoke appeared land appeared appear like a fool signal appeared appear in the media
fool
act like a fool fool mistake little fool fool leader fool child
leader
leader brand team leader world leader group leader follow the leader
follow
follow the car follow the rules follow the fashion  follow a policy follow the process
fashion
fashion show fashion week fashion designer fashion model fashion collection 
collection
movie/music collection art collection waste collection vehicle tax collection  data collection 
art
art gallery fine art visual art art director pop art
visual
visual effects audio-visual equipment visual test  visual feast visual control 
feast
feast day give a feast religious feast feast table  feast of classical music
religious
religious orders islamic religious law religious authority religious holiday religious ritual
order
money trasnfer order purchase order change order alphabetical order put in order
purchase
purchase agreement purchase invoice purchase of diamonds purchase price cash purchase 
agreement
I agree with you rental/rent agreement license agreement service agreement reach an agreement
rental/rent
car rental / rental car rental income car rental agency rental period rental payments 
payment
payment order deposit payment salary payment  real estate tax payment payment plan 
salary
annual salary net salary base salary monthly salary salary increase
increase
increase in price sudden increase increase in number profit increase increase in value
value
cash value decrease in value lose in value  rise in value  agreed value
lose
lose interest  lose weight  lose touch lose a lot of money lose a game
touch
touch screen don't touch me sense of touch be in touch with old friend keep in touch
sense
 five sense organs  sense of smell sense of taste sense of colour  sense of hearing
smell
new car smell  baby smell dirty smell  smell test  you smell good/bad
dirty
get dirty become dirty  dirty hair  dirty clothes dirty boy
hair
straight hair curly hair blond hair long/short hair dark hair
dark
dark blue dark sky dark night dark skin get dark
sky
blue sky sky at sunset sky diving night sky clear sky
diving
deep sea diving diving tube  diving watch  diving equipment diving dress/suit
deep
deep freeze deep water deep love take a deep breath deep sea
breath
take a breath breathtaking last breath breath deeply breath control
control
remote control out of control quality control lose control / out of control under control
remote
remote access remote control remote possibility remote monitoring remote controlled car
monitoring
 monitor air quality baby monitor network monitor  monitor closely monitor system
close
close friend the house is close to the road she's close to death close range shoot close friendship
range
short range long range prices range from 5 to 10 income range  age range 
age
average age ice age age difference age limit ancient age
average
average height average daily temperature average weight average speed below average
below
below zero below normal below the line below ground below the level
level
minimum level above the sea level english level at primary level high level of cholesterol
above
above the line above named above cited above mentioned above limit
mention
mentioned recently special mention mention the importance of english as mentioned above  explicitly mentioned 
recently
recently updated  I recently bought a radio quite recently until recently a recently married woman
update
auto-update updated production range last update  remote update save the update
save
save money save life save the world save time save before escape
escape
escape route a narrow escape escape from reality fire escape press escape button
press
press the bell press the panic button press the fire alarm press play press grapes
panic
panic attack in panic cause a panic don't panic panic room
cause
cause of the accident root cause cause of the problem cause a chaos cause danger
accident
car accident  traffic accident accident insurance fatal accident die in an accident
fatal
fatal error fatal mistake fatal disease fatal crash fatal tornado 
error
human error critical eror fundamental error system error error message
fundamental
fundamental role fundamental principle fundamental human rights fundamental difference  fundamental issues
issue
the issue of global warming the issue of unemployment hot issue main issue top issue
warming
warming up sudden warming effects of global warming  results of global warming climate warming 
sudden
sudden death sudden rise sudden increase sudden military attack sudden decrease
attack
terrorist attack heart attack under attack verbal attack panic attack
verbal
non-verbal language verbal announcement verbal message verbal note verbal agreement
note
leave a note note down credit note note taking delivery note
delivery
delivery date delivery time delivery period place of delivery delivery service
period
time period ancient period period of decay rental period hunting period
hunt
fish hunter bird hunter fortune hunter head hunter treasure hunt
fortune
earn a fortune make a fortune fortune teller bring good fortune bring good misfortune
bring
bring about a change bring peace to world bring them together I asked my mum to bring water bring success
success
success rate huge success great success key of the success success story
story
love story true story story time bedtime story let's tell a story
let's
let's go let's play let's use let's drive let's talk about your hobbies
hobby
play music play tennis play football/soccer fair play plug and play device
fair
it is not fair very fair fair price fair and equal game fair deal
deal
make a deal close a deal hard deal great deal of deal with
great deal of
great deal of money  attract a great deal of attention receive a great deal of attention great deal of fortune  have a great deal in common
receive
radio receiver tv receiver receive data from sender receive command receive a gift
command
military commander chain of command command and control room command center voice command
voice
voice recorder clear voice low voice voice analysis  voice tone
analysis 
data analysis water analysis  crime analysis carry out an analysis blood analysis
carry out
carry out a project carry out an attack carry out a research carry out an investigation carry out delivery 
research
black sea agricultural research institute  carry out market research laboratory of the scientific research agency research and development project research findings of the assistant
development
rapid development economic development rate product development process rural development agency child development period
rural
dangers of rural area  hard conditions of rural life intense rural population rural road  rural worker 
condition
health condition weather condition working condition in good condition physical condition of classic car
health
health insurance public health mental health health food poor health conditions in the rural area
mental
mental disorder lose mental balance mental state mental illness mental game
disorder
digestive disorders  eating disorder personality disorder sleep disorder rare genetic disorder 
rare
rare old book rare classic car rare coins  rare elements/molecules rare talent
talent
hidden talent have a natural talent for musical talent talent show don't waste your talent here
hidden
hidden treasure hidden agenda coming hidden danger hidden camera hidden message 
treasure
treasure island treasure hunt lost treasure national treasure  treasure map
island
coral island location of the island rare bird type of the island safety island  a tropical island
type
blood type tax type gothic type type of revenue  product type 
revenue
annual sales revenue ordinary revenue  tax revenue loss average revenue  revenue balance
ordinary
ordinary people ordinary income of an ordinary man ordinary person out of the ordinary contrary to ordinary
contrary
on the contrary there are contrary views there are two contrary opinions two contrary arguments contrary to expectations 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...