1.6.19

Vocabulary Chain 1-200

Diamond Vocabulary Chain ismini verdiğim bu çalışmamda start kelimesi ile başladım, içerisinde start geçen 5 örnek verdim ve bunların içinde geçen bir kelimeyi alarak zincirin birsonraki halkası yaptım. Bu şekilde bir kelime zinciri oluşmuş oldu. Genellikle zincirin bir sonraki halkasını diğer dört alternatif içerisinden en zoru hangisi olabilir düşüncesiyle oluşturdum. Başlarda Türkçe'de ve diğer dillerde de ortak kullanılan kelimeleri vermeye çalıştım ki adaptasyon ve anlaşılması kolay olsun. Şimdiye kadar 1500 kelimeye yaklaştı. Bu çalışmaya kitaplaştırmak maksadıyla başladım, bu nedenle izinsiz kullanılması ve kopyalanması yasaktır, kar amacı güdülmeksizin istifade edilebilmesi amacıyla internete koyma kararı aldım. Faydalı olması dileğiyle..

All rights reserved, do not copy without permission!

start
start a new life start a work start a party start a campaign start a project
campaign
conduct a campaign aid campaign boycott campaign launch a campaign charity campaign
charity
charity school charity fund charity sale charity bazaar charity concert
fund
campaign fund endowment fund  launch a fund united nations children's fund  international monetary fund
international
international firm international courts international law international press international transportation
company
international company establish a company found a company head the company run a company 
establish
establish a committee establish a university establish a factory establish a plant establish a relationship
factory
chocolate factory ceramic factory  run a factory  factory worker  factory-made
made
hand-made tailor-made suit factory made product  machine-made home-made
product
develop a product product change offer a product food product home product
change
change dramatically change color change the product line bring about a change change roles
dramatically
alter dramatically change suddenly change rapidly change quickly alter immediately
quick
be quick  quick death quick-wit quick charge quick reflex
death
death penalty cause of death lead to death sudden death be on the death bed
penalty
penalty point  tax penalty  penalty area penalty kick pay the penalty 
tax
declare tax tax fine tax rates tax-free tax discount
rate
crime rate birth rate death rate population growth rate allowance rate
grow 
grow fish grow the firm  grow a plant grow old Their friendship grew from common interests
interest
arouse interest primary interest press interest lose interest show interest
show
show attention show emphaty show a change tv show show ability
ability
drawing ability gain ability obtain the ability of acquire ability demonstrate ability
mental ability  executive ability learning ability ability to work professional ability
native ability ability to imitate ability tests  ability to speak ability to eat
native
native plant native american native races native speaker native language
native material native tribes  native land  non-native speaker of english native tongue
race
race of man sub-race race-based the human race mixed race
human 
human being human civilization human rights  human trafficking  european court of human right
civilization
antique age civilization contemporary civilization anatolian civilization  establish a civilization altered the islamic civilization
ancient
ancient period  ancient greece ancient egypt ancient athens ancient greek
ancient theatre  ancient troy war  since the ancient times   the ruins of ancient roman empire ancient battle
battle
battle of the giants battle of Malazgirt battle of words battle of wits battle of gallipoli
giant
giant company giant brand industry giant  media giant economic giant 
brand
brand name brand protection brand registry business brand brand usage
protection
animal protection protection of human rights consumer protection  health protection under protection
consumer
consumer products sconsumer society consumer right consumer behavior consumer information 
behavior
social behavior disorders a rational behavior rude behavior purchaser behavior display/show aggressive behavior
disorder
vascular disorder learning disorder mental  disorder social disorder acute brain disorder 
mental 
lose mental balance mental age mental capacity community mental health services  mental stress 
balance
find the balance stay in balance  lose the balance balance between the forces balance of trade
trade
establish a trade union cotton trade coal trade european trade union confederation home trade
coal
coal aid coal commerce coal merchant coal trader coal seller
coal company coal mine coal power plant european coal and steel community  coal dealer
steel
steel corporation iron and steel factory steel barrier steel cable  steel door against fire
steel ring steel commerce steel cabinet steel rope steel helmet
ring
lord of the rings diamond ring golden ring silver ring candy ring
diamond
diamond shaped  diamond formed blood diamond  using diamond for glass cutting diamond jewel
shape
give a shape physical shape take shape get in shape be out of shape
physical
use physical force  physical training physical exercise physical location physical power
training
training area training zone training region training center training plane
center
trade center call center art center center line center point
commercial center city center congress and culture center copy center news center
art
art gallery art house British art lovers British art fans art theft
theft
theft of equipment theft of secrets jewellery theft Anti-theft commit a theft
commit
commit a crime commit a murder commit suicide commit war crime  commit a robbery
murder
guilty of murder a murder case  murder trail murder weapon serial murder
bloody murder thousands of murders unsolved murder murder attempt victim of murder 
weapon
weapon system secret weapon nuclear weapon deadly weapon lethal weapon
deadly
deadly car bomb attack deadly assault deadly strike deadly ill deadly gun
assault
carry out an assault sexual assault  air assault  assault boat  main assault 
immediate assault  launch a land assault  counter assault assault team  assault position 
position
key position leading position keep the leading position take position keep position
keep
keep secret keep confidential keep agenda keep awake keep alive hope
keep calm keep clear your room keep away from sin keep an eye on keep alive
account
create new account take into account account management account holder name credit account
management
apartment management meeting career management crisis management brand management anger management training 
anger
anger management techniques anger easily  feel anger control of anger sudden burst of anger
control
out of control under control control point control of temper gain control back
control feelings lose control of the car take control birth control air traffic control
gain
gain experience gain ability gain fame gain licence gain legal status
legal
legal ground legal basis legal base legal authority have legal grounds 
legal assistance legal obligations  take legal action legal decision  legal expert
illegal
illegal activity illegal operation illegal human trafficking illegal immigrant illegal access
immigrant
immigrant worker immigrant rights  immigrant population  unauthorized immigrant permanent immigrant  
permanent
permanent address permanent memory permanent damage permanent membership  permanent lipstick
damage
damage heavily cause of damage light damage Long-lasting damage physical damage
cause
cause a chaos cause crisis cause a problem cause an accident cause harm
problem
chaos brings problems solve a problem common problem social problem technical problem
common
common person common people common path common target have a lot in common
a lot
a lot of money drink a lot eat a lot talk a lot earn a lot
earn
earn a fortune earn a lot earn money earn profit earn trust
trust
trust no one how can I trust you?  trust me on this  lose trust abuse the trust
abuse
child abuse abuse of a right abuse of confidence abuse of power information system abuse 
confidence
self-confidence establish confidence gain confidence lack of confidence  consumer confidence 
lack of
lack of attention lack of appetite lack of capacity lack of communication lack of oxygen 
oxygen 
oxygen molecule liquid oxygen  oxygen deficit oxygen sensor  pure oxygen
pure 
pure water pure air pure profit  pure wool pure silk 
silk
silk road artificial silk raw silk  silk handkerchief silk dealer
raw
raw oil raw material raw food raw fish raw data
data
monitoring data  latest data financial data data analysis  tangible data
tangible
tangible property tangible asset tangible clue tangible evidence tangible proof 
property
commercial property  intellectual property   acquisition of property personal property public property
commercial 
commercial credit commercial firm commercial commodity commercial zone commercial building
commodity
commodity exchange  commodity flow  commodity price commodity tax export commodity 
flow
flow chart glacier flow material flow stream flow capital flow
stream
main stream back stream video stream  data stream traffic stream
traffic
heavy traffic divert the traffic intercity traffic  international traffic traffic jam
jam
paper jam jam the phone lines be in a traffic jam  be in a jam hit a traffic jam 
hit
hit the mark meteor hit hit the target hit the roof hit hard
target
personnel target achieve the target miss the target reach the target be on target
miss 
miss the plane I miss you miss the bus miss the boat miss the train
plane
combat plane wings of plane catch the plane jet plane cargo plane
catch
catch a cold catch flu catch fire catch a scent catch up with
scent
scent bottle scent tester bad scent scent of rain scent of flower
bottle
wine bottle water bottle cola bottle baby bottle bottle of ink
ink
red ink ink fish ceramic ink water-based ink  drawing ink 
ceramic
ceramic plant ceramic industry  ceramic sector  ceramic cylinder  ceramic fabrication 
cylinder
fire extinguisher cylinde camp cylinder propane cylinder four-cylinder engine diameter of a cylinder 
camp
join a camp camp bed  camp chair concentration camp rest camp
rest
take a rest get a rest / have a rest be at rest day rest of his life rest in peace
peace
dove of peace peace maker keep peace break the peace tax peace
keep
keep alive keep away from something keep fresh keep a blog/list keep in contact with
alive
dead or alive come alive  keep hope alive look alive burying alive 
bury
bury deep bury treasure bury corpse buried in the ground bury a coffin
corpse
identify the corpse examination of corpse decaying corpse rotitng corpse burn corpse
decay
tooth decay decay time rate of decay period of decay cultural decay
rate
interest rate divorce rate discount rate flow rate success rate
divorce
divorce decision divorce suit divorce case divorce lawsuit diworce court
decision
reach a decision make/take a decision legal decision decision text final decision 
legal
legal basis legal conflict  legal duty legal expert legal power
duty
duty-free shop be on duty fulfil a duty civil duty zone of duty
civil
civil rights civil society civil defence expert civil servant civil service
defence
defence minister self-defence defence policy  defence budget defence right
budget
plan the budget general budget budget-friendly annual budget balanced budget
annual
annual vacation  annual inflation annual rainfall annual profit  annual report 
vacation
be on vacation/ I'am on vacation vacation expense  summer vacation long vacation vacation school
expense
public expense daily expense extra expense expense details private expense
private
private sector private information private place private account  private life
account
create an account open an account pay account dollar account take into account 
open
half-open be open to new ideas open a case keep the door open open the communication channels
channel
discovery channel television channel channel flow news channel marketing channel
marketing
social marketing sales marketing annual marketing plan  marketing expense marketing budget
social
social media social movement social life social problems social policy
policy
privacy policy defence policy legal policy company policy foreign policy
foreign
foreign economic relations foreign tongue foreign tv series ministry of foreign affairs foreign investment
affair
private affairs personal affairs financial affairs have an affair with public affairs
public
public sector public order public unrest public turmoil american public
turmoil
inner turmoil global political turmoil  financial turmoil economic turmoil be in turmoil
global
global crisis  global business global brand  global warming  global growth 
business
business card do a business do business with someone business english business person
person
black person antisocial person independent person homeless person holy person
holy
holy place/land holy war holy book holy roman emperor holy alliance
aliance
political alliance  military alliance defence alliance offence alliance triple alliance
military
military service civil-military conflict military victory military strategy military crime
crime
victim of crime commit a crime crime against humanity crime against civil servants crime against state 
state
United States of America free state state border independence of the state establish a state
establish
establish a company establish a country establish a department establish a relationship establish a network
network
build up a network connect to the network huge computer network social network marketing network
buid up
build up trust build up savings build up over time build up fame build up confidence
saving
make saving energy/power saving life saving individual saving  fuel saving 
individual
individual perspective individual income tax  individual attention individual privacy individual account 
attention
pay attention attract attention special attention  need attention get attention
special
special network special case special plane special brand special purpose
purpose
on purpose multi-purpose serve a purpose primary purpose main purpose
serve
serve as a soldier serve wine serve hot food serve consumers serve dessert
soldier
trained soldier child soldier private soldier retired soldier  brave soldier
brave
brave fight be brave brave heart brave as a lion  brave hero
hero
national hero cartoon hero war hero real hero super hero
national
national gas reserve national culture national identity national service national park
reserve
central bank reserve capital reserve natural reserve reserve a place at a hotel reserve the right
right
gain right all right right here human right right hand
hand
second hand on the other hand hand luggage hand signals hand out
luggage
prepare luggage lost luggage personal luggage  luggage compartment  passenger luggage
passenger
passenger ship passenger list passenger ticket passenger plane passenger seat
seat
seat belt get a seat love seat seat fabric back seat
belt
safety belt leather belt wear a belt waist belt fasten your belts
leather
genuine leather leather jacket leather gloves leather shoes leather wallet
genuine
not genuine genuine perfume genuine or fake? genuine love genuine diamond
diamond
diamond ring diamond cut raw diamond black diamond diamond shape
ring
wedding ring golden ring ring a bell ring finger ring size
size
small size large size font size shoe size vary in size
vary
vary species vary greatly vary widely vary dramatically varied significantly
species
bird species dominant species mammal species tree species endangered species 
dominant
dominant ideology  dominant gene  dominant character dominant factor dominant powers
factor
fear factor risk factor vital factor key factor primary factor
fear
without fear fear of death job loss fear fear of failure  fear of flying 
failure
engine failure because of a technical failure  failure to pay  critical failure  failure sensor 
technical
technical service technical problem technical aid technical assistance  technical committee
committee
set up a committee form a committee organizing committee committee member head of committee
member
member of parliament active member family member team member press member
press
press conference national press press organs printed press press card
organ
critical organ  electronic organ  digestive organ  organ failure  organ transplant 
digestive
digestive system digestive tube  digestive disorders  digestive fluid  digestive enzyme 
fluid
body fluid fluid foods hydraulic fluid  cleaning fluid  pressure of a fluid 
pressure
high pressure blood pressure under pressure create pressure exam pressure
blood
blood vessel blood brother blood type blood test serious blood loss
vessel
cargo vessel merchant vessel fishing vessel sailing vessel motor vessel
merchant
wine merchant merchant ship silk merchant wealthy merchant cloth merchant
wine
wine room wine glass wine barrels wine grape wine maker
grape
grape basket grape juice  grape expert grape seed grape leaves
juice
fruit juice orange juice  apple juice cherry juice  mandarin juice 
fruit
fruit tree fresh fruit fruit cake fruit salad mixed fruit 
mixed
mixed culture mixed race mixed pizza be mixed up mixed economy system
culture
culture shock  corporate culture popular/pop culture consumer culture cuisine culture
cuisine
French cuisine local cuisine vegetarian cuisine Chinese cuisine world cuisine
world
animal world ancient world outside world western world last estimate
record
off the record break a record criminal record medical record delete a record
criminal
criminal case criminal activity war criminal criminal investigation criminal past
investigation
air crash investigation open an investigation formal investigation under investigation police investigation
crash
car crash crash barrier crash test plane crash crash with other vehicle
vehicle
motor vehicle vehicle registration hybrid vehicle commercial vehicle vehicle traffic
registration
registration form registration number apply for registration birth registration cancel the registration
apply for
apply for a passport apply for visa apply for a job  apply for a credit formal apply
passport
passport control diplomatic passport passport office valid passport invalid passport
valid
valid contract valid reason legally valid valid law valid ticke
reason
for this reason main reason without reason for that reason for some reason
without
without you/me without fear without a doubt without a trace without cause 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...