1.6.19

Vocabulary Cahin 1000-1200

Diamond Vocabulary Chain ismini verdiğim bu çalışmamda start kelimesi ile başladım, içerisinde start geçen 5 örnek verdim ve bunların içinde geçen bir kelimeyi alarak zincirin birsonraki halkası yaptım. Bu şekilde bir kelime zinciri oluşmuş oldu. Genellikle zincirin bir sonraki halkasını diğer dört alternatif içerisinden en zoru hangisi olabilir düşüncesiyle oluşturdum. Başlarda Türkçe'de ve diğer dillerde de ortak kullanılan kelimeleri vermeye çalıştım ki adaptasyon ve anlaşılması kolay olsun. Şimdiye kadar 1500 kelimeye yaklaştı. Bu çalışmaya kitaplaştırmak maksadıyla başladım, bu nedenle izinsiz kullanılması ve kopyalanması yasaktır, kar amacı güdülmeksizin istifade edilebilmesi amacıyla internete koyma kararı aldım. Faydalı olması dileğiyle..

All rights reserved, do not copy without permission!

rocket
rocket launcher rocket fuel space rocket rocket scientist rocket science
scientist
social scientist marine scientist linguistic scientist  junior scientist animal scientist
junior
junior accountant  junior security  junior staff  junior soldier  junior engineer
accountant
chief accountant  professional accountant  senior accountant  budget accountant  independent accountant and advisor 
senior 
senior engineer senior management senior military representative  senior status senior vice president
representative
legal representative media representative sales representative  authorized representative  brand representative 
media
electronic media traditional media army of media  printed media media giant
print
print shop print the money print traditional postcards duplex print  finger print 
traditional
traditional dance traditional art traditional postcards exhibition traditional Chinese painting first traditional feast of grape :)
exhibition
exhibition hall exhibition poster exhibition stand design exhibition center international exhibition 
poster
announce with a poster propaganda poster wanted poster poster girl x poster boy poster panel 
propaganda
propaganda campaign communist propaganda propaganda material black propaganda  counter propaganda 
material
course material reading material waste material hazardous material packing material
hazardous
hazardous situation hazardous substance hazardous negligence  hazardous chemical  hazardous waste
negligence
injured by medical negligence disaster  resulting from negligence conscious negligence  how do you plan to prove negligence? the negligence caused harm to him
conscious
socially conscious conscious decision make conscious effort to achieve conscious behaviour conscious choice about
choice
unusual career choice free choice of working plac multiple choice / multiple choice test first choice is that your choice? 
multiple
multiple sources multiple payment method multiple choice exam multiple levels using multiple research methods
method
scientific method adopt a method cooking method traditional methods common methods
cooking
cooking process cooking oil cooking pot home cooking cooking school
pot
clay pot coffee pot honey pot pepper pot watering pot 
clay
clay mud  china clay baked clay clay soil clay tablet
bake
bake potatoes for 20 minutes bake a cake / bake bread  bake biscuits about 20 minutes bake sale bake cookies 15 to 20 minutes
bread
bread box white bread bread and butter sweet bread bread industry
butter
fresh butter  butter knife melted butter plain butter  would you like butter?
melt
melting process  melt in the mouth  melting point  melting pot melting temperature
mouth
close your mouth  open your mouth  leave a taste in the mouth river mouth mouth spray 
taste
good taste x bad taste sense of taste bitter taste feast of taste taste test
bitter
 bitter criticism bitter chocolate bitter coffee bitter end bitter cold
chocolate
hot chocolate chocolate cake dark chocolate chocolate bar chocolate waterfall
waterfall
Niagara waterfall / Manavgat waterfall waterfall pool artificial waterfall small waterfall x huge waterfall frozen waterfall
frozen
frozen food frozen fish frozen chicken frozen water frozen vegetables
chicken
chicken breast chicken wings chicken soup chicken nugget grilled chicken
soup
drink soup  vegetable soup tomato soup potato soup soup of the day
tomato / tomatoes
tomato puree tomato salad tomato juice tomato ketchup tomato sauce
salad
Caesar salad fruit salad prepare salad green salad potato salad
potato / potatoes
frozen potato  potato chips dried potato  sweet potato potato print
dried (past of dry)
dried fruit dried bread dried meat dried potatoes dried soil sample
meat
piece of meat fresh meat raw meat red meat cold meat
piece
connection piece a piece of paper a piece of cake tiny piece a piece of advice
tiny
a tiny minority within Christianity tiny room tiny area tiny town tiny island
minority
minority interests ethnic minority minority government minority rights defender religious minority
ethnic
ethnic group ethnic food ethnic restaurants ethnic discriminatıon  ethnic difference
discriminatıon
race discrimination positive discrimination against racial discrimination gender discrimination / sex discrimination intentional discrimination
intentional
intentional act it was certainly not intentional It is both intentional and conscious intentional crime  intentional homicide 
homicide
be charged with a homicide  commit homicide  double homicide  homicide department  homicide suspect 
charge with
the court  charge him with..  charge with a crime  charge with fraud  charged her with theft charged with murder
fraud
identity fraud  fraud department insurance fraud credit card fraud  tax fraud
credit card
credit card debt  pay by credit card virtual credit card  credit card crimes   credit card reader 
receipt
bank receipt   deposit receipt receipt confirmation cash receipt  original receipt 
confirmation
confirmation letter confirmation order waiting for confirmation  confirmaiton of payment receipt get a confirmation / have a confirmation
letter
post a letter airmail letter love letter letter of intent request letter
intent
statement of intent malicious intent criminal intent  declaration of intent  assault with intent to rape 
malicious
malicious software malicious act  malicious damage  malicious virus  malicious bacteria
virus
computer virus virus protection influenza virus flu virus Ebola virus
influenza
influenza virus influenza vaccination influenza vaccine  bird influenza epidemic swine influenza 
vaccination
vaccination campaign  vaccination card  rate of vaccination  routine vaccination  post-vaccination fever 
fever
have a fever high fever reduce the fever the patient reported headache and fever he had a slight fever
slight
slight cold slight breeze  feel slight a slight difference slight increase 
breeze
gentle breeze gentle breeze valley breeze  land breeze sea breeze
valley
river valley silicon valley deep valley valley floor valley wind 
silicone
silicone-based  silicone chip silicone gun apply silicone silicone rubber
apply
apply pressure apply for a loan apply for a passport aplly for a job apply for membership
job
part time job get a job job description job seeker find a job
description
personal description detailed description description of the burglar beyond description scientific description
burgler
burglar 's crimes the motivation of the burglar burglar alarm  she thought he were a burglar  keep the burglar in jail!
motivation
strong self-motivation lose of personal motivation lack of motivation  strengthen motivation employee motivation
employee
former employee temporary employee employee handbook employee training employee health insurance
handbook
a handbook is a book of instruction a handbook of toxic substances employee handbooks operating handbooks handbooks of this type
instruction
mandatory instructions  follow the instruction give instruction to the soldier carry out instruction operating instructions 
mandatory
mandatory requirement   mandatory condition mandatory regulation    mandatory by law    mandatory entry field 
requirement
  abolish visa requirement requirement analysis meet water requirement functional requirement   fulfill/satisfy the requirement
abolish
abolish the capitulations  abolish slavery   abolish visa abolish the capital punishment abolish the death penalty
visa
 student visa apply for visa permanent visa entry visa   extend the visa
extend
extend credit   extend life extend the scope extend the deal extend the time
scope
scope of work scope of application wide scope scope of operation scope of activities
wide
wide area network become wide wide angle   spread country-wide get wide
spread
spread around prevent the spread of virus
prevent
prevent arms smuggling
smuggling
human smuggling migrant smuggling
migrant
migrant family  migrant worker migrants contributing so much to economy migrant worker  migrant birds 
contribute
contribute economically contribute greatly consistently contribute contribute a lot contribute actively
consistent
consistent pattern
pattern
design pattern pattern matching traffic pattern pattern recognition
recognition
international recognition  optical character recognition  mutual recognition 
mutual
mutual profit   establish a mutual relation create a mutual trust environment  mutual interaction 
interaction
  consumer interaction  absence of interaction form an interaction be in interaction with social interaction
absence
  feel the absence of money absence of sunlight  absence from work accept one's absence   absence of light 
accept
 accept the fact refuse to accept accept responsibility accept terms
term
short-term long -term term of payment   commercial term   economic term
commercial
  commercial court  commercial activity commercial buildings   commercial credit commercial district
district
district court business district suburban district residential district urban district
suburban
suburban stations suburban life suburban train He was a boring little suburban lawyer suburban areas
boring
boring person deadly boring  the most boring part of the job I found it a bit boring   boring subject
subject
  approach the subject with caution
caution
  master caution light  caution! student driver    caution wet floor    caution signs   battery caution 
master
master plan master of ceremonies   master storyteller   slave master   do/take master degree
storyteller
  public storyteller He's an excellent storyteller storytellers and clowns
clown
 incompetent clown
competent
knowledgeable and competent to complete competent authority competent person competent court she is competent , capable, and talented
capable
multi capable aircraft 
aircraft
aircraft industry  aircraft technology jet aircraft aircraft on ground  aircraft passenger insurance 
jet
jet engine  water jet jet lag ink jet printer    jet engine alloys 
alloy
gold alloy aluminium alloy wire  antifriction alloy 
friction
friction sound angle of friction  constant of friction 
constant 
constant price  constant temperature  remain constant constant cost  constant slope 
slope
slight slope  slope down slope up  dangerous slope angle of slope 
dangerous
dangerous curve dangerous substances  dangerous woman dangerous bend  dangerous voltage
bend
bend down bend head bend the knee round the bend / take the bend bend the rules sometimes at work
rule
general rule
general
general management general purpose general knowledge   a general assessment   a general review
assessment
risk assessment accurate and honest assessment  market assessment damage assessment continuous assessment
honest
honest person honest man honest girl he was a humble and honest boy
humble
your humble servant humble request humble opinion humble person
servant
female servant
female
female student male and female offspring female doctor female singer major source of female hormones
offspring
their biological offspring  the offspring of middle-class parents unborn offspring their immature offspring heir American-born offspring
immature
immature seeds were removed you are immature and naive
naive
naive approach to the complexities  I'm not naive enough very naive viewpoint  innocent and naive too naive to understand
complex
complex sentence  complex numbers complex product  complex idea inferiority complex
inferior
inferior goods inferior quality  limit inferior  inferior court  inferior treatment
court
state court leave the court court officials court decision supreme court
supreme
supreme military council 
council
academic council  executive council
executive
executive ability chief executive of company chief executive officer(ceo) sales executive senior executive
senior
senior engineer senior officer senior partner senior consultant  senior intelligence official 
consultant
consultant 's expertise tax consultant legal consultant financial consultant management consultant
expertise
require expertise gain experitse investment expertise  certificate of expertise  shortage of expertise on the rules
shortage
resource shortage water shortage shortage of time food shortage cash shortage 
cash
use the cash cash value cash payments cash dispenser cash flow
dispenser
automatic ice dispenser on the fridge paper towel dispenser water dispenser
fridge
mini fridge fridge compressor  fridge-freezer brand of the fridge keep in a fridge
freeze
deep freeze quick freeze freeze as hard as stone  freeze prices  asset freeze 
asset
intangible asset current asset tangible asset asset management genuine asset 
intangible
intangible cultural heritage  intangible product  intangible rights  intangible power of money intangible emotions or feelings
heritage
natural heritage world heritage list  protection of underwater heritage social heritage my grandfather's heritage
underwater
underwater camera  undewater diver underwater current underwater excavation  underwater research 
dive
scuba-dive angle of dive  dive into the crowd dive into the bushes   dive headfirst
bush
trim the bush rose bush bush trimmer    short bush   strawberry bush
strawberry
strawberry tart  canned strawberry  strawberry cake    strawberry milk shake  strawberry pudding 
cake
chocolate cake birthday cake wedding cake cake flour cut the cake
flour
flour mixture wheat flour flour cup tablespoons flour add the flour
tablespoon
tablespoon butter tablespoon oil tablespoon sugar tablespoon lemon tablespoon vegetable
lemon
lemon juice lemon salt peel a lemon lemon pie teaspoon lemon
pie
apple pie pumpkin pie pie plate   cherry pie   a slice of the pie 
slice
  slice into   slice the bread a slice of bread   a slice of life    slice a watermelon
life
family life life insurance sex life adult life life cycle
family
family member family life family values family history family room
room
left the room room number game room   room air freshener  war room
game
home game college game computer game game plan play the game
college
college president college life community college college education college student
president
company president understand the president support the president call the president board president
board
school board state board message board executive board members
bus
school bus city bus team bus bus service tour bus
tour
world tour tour group arrange a package tour   bicycle tour   tour around
package
aid package tax package opened the package budget package reform package
aid
state aid/government aid emergency aid aid program food aid decision aid
program
television program director leaving the program space program treatment program action program
action
action plan police action stop the action action committee action strategies
strategy
management strategy campaign strategy defense strategy investment strategy marketing strategy
defense
missile defense defense attorney air defense industry defense policy defense budget
attorney
  letter of attorney   attorney general   power of attorney  attorney and client   assistant district attorney 
power
use the power power company market power power industry cut the power
cut
cut the lead cut the budget cut the size hair cut cut the trees
lead
lead the world get the lead lead the country lead the league lead role
league
leading the league win the league baseball league  league players league teams
baseball
baseball game baseball field baseball history baseball card baseball coach
coach
life coach line coach football coach basketball coach soccer coach
soccer
soccer ball soccer team soccer field soccer practice youth soccer
youth
youth development programs youth group youth movement youth center youth sports
movement
rights movement party movement joined the movement reform movement   islamic resistance movement 
resistance
  extraordinary resistance movement   fire resistance test   non-resistance   resistance to change   variable resistance
extraordinary
extraordinary summit    extraordinary abilities extraordinary diligence   extraordinary measures   extraordinary expenses 
diligence
  ordinary diligence   due diligence    common diligence exercise diligence    technical diligence 
due
  fail due   pay due due care due importance   due north/south/east/west
pay
pay the money pay the tax back pay pay the rest pay the bill
bill
get the bill education bill phone bill care bill energy bill
phone
phone number phone service phone line phone call grabbed the phone
grab
  grab a chance grabbed the attention grabbed the bag grabbed the boy grabbed the edge
chance
get the chance increase the chance reduce the chance want the chance miss the chance
miss
miss the way miss the rest miss the opportunity miss the boat miss the mark
boat
put the boat keep the boat party boat fishing boat boat owners
put
put the car put the money put the number put the ball put the question
money
get the money   ask to borrow money use the money accept the money bring the money
borrow
borrow a book  borrow a loan  borrow with heavy interest could i borrow your pen?    ask to borrow money
pen
  ball-pen   drawing pen fountain pen   marker pen   pen-friend 
mark
hit the mark mark the end question mark mark the start mark the beginning
question
get the question think the question research question address the question answer the question
address
  keynote address  address the impact address the issues address the crisis address the root
keynote
  keynote speech    keynote speaker  delivered the keynote address  middle of my keynote presentations seminar include keynote
include
  include in the schedule include risk include the possibility include data   include linked files 
link
  link together  weak link in the chain  communication link    close link   below link
weak
  weak child weak coffee weak currency   weak market feel weak
coffee
coffee house coffee break coffee cup morning coffee coffee machine
morning
morning news morning show morning air summer morning morning sun
air
air war air quality air defense air bag air traffic
bag
leather bag golf bag shoulder bag grabbed the bag shopping bags
shoulder
shoulder surgery shoulder injury shoulder pain shoulder strike   shoulder pad 
pad
  warming pad mouse pad sanitary pad crash pad    numeric key pad 
mouse
mouse click mouse pointer left mouse button mouse trap little mouse

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...