26.12.14

Sorularla İslamiyet (Kartelalar - 45)

O gün Hz.Âmine'nin yanında Şifa Hatun ile Osman İbn Ebi'l-Âs'ın annesi Fatıma Hatun vardı ve asırlardır dilden dile muştusu dolaşan Son Sultan Hz. Muhammed dünyaya teşrif etti.” Efendimizin âlemleri şereflendirdiği o gün takvimler hangi tarihi gösteriyordu?
Milâdî: 20 Nisan 571 Kamerî: Rabîülevvel ayının 12 'si, Pazartesi günü.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) Hz. Hatice ile olan mutlu evliliklerinin, huzurlu yuvalarının semereleri olan çocuklarının isimleri nelerdir?
Kasım, Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma, Abdullah.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.), hakkında, “Ebu Talib’den sonra bana onun kadar iyilik yapan olmadı. Onun üstüne cübbemi, cennet libaslarından giyinsin diye örttüm ve mezarına da, hesabını kolay versin diye kendim indirdim.” Dediği, Hz. Ali’nin
de annesi olan kişi kimdir?
Ebu Talib’in eşi Hz. Fatıma

Mekkeliler, yeni doğan çocukları daha gürbüz büyümeleri, güzel bir dil öğrenmeleri, cahiliyeye ait çirkinliklerle bulaşmamaları için Mekke dışında yaşayan sütannelere veriyorlardı. Beni Sa’d’dan Mekke’ye gelerek Peygamberimizi ala sütanne ve eşi kimlerdir?
- Halîme/Hâris

Efendimiz (s.a.s.)’in “Cennet şu üç insana kavuşmak için iştiyak içindedir: …” sözü hangi sahabe efendilerimizden bahsetmektedir?
Hz. Ali, Hz. Selmân, Hz. Ammâr

Bedir’den sonra Safvân İbn Ümeyye’yle Efendimiz’e suikast planları yapan, suikastı gerçekleştirirse çocuklarına bakacağına dair Safvân’dan söz alan, huzura geldiğinde Efendimiz’in niyetini bildiğini görüp, şehadet getiren ve Müslüman olan kişi kimdir?
Umeyr İbn Vehb

Efendimiz’in (s.a.s.), anne tarafından akrabalığı nedeniyle, “dayım” diye seslendiği, “Böyle dayısı varsa gelsin beriye!” diye iltifat ettiği sahabedir. Kendisi Müslüman olduğunda, annesi tarafından dinini bırakması konusunda manevi baskılara maruz kalan bu sahabe kimdir?
Sa’d İbn Ebî Vakkas

Efendimiz’in Hz. Ebu Bekir’in tavsiyesiyle Hendek savaşı sırasında karşı tarafın durumunu öğrenip haber getirmesi için gönderdiği, başına bir şey gelmemesi için dua ettiği sahabe
efendimiz kimdir?
Hz. Huzeyfe

Şu hadisteki boş yerleri sırasıyla doldurunuz: “Ben, atam …’in duası, kardeşim …’nın müjdesi
ve …’in de rüyasıyım.”
İbrahim (r.a.) – İsa (r.a.) – annem

Peygamberimize bütün halinde inen ilk sure hangisidir?
Müddesir suresi

Efendimiz, Hz. Hatice validemizden sonra ilk olarak hangi hanım sahabiyle evlenmiştir?
Sevde Binti Zem’a

Yahudilerin ileri gelenlerinden yirmi kadar kişi Mekke’ye gidip oradaki bütün Arap kabilelerini Allah Resûlü’ne ve mü’minlere karşı savaşmaya ikna etmişlerdi. Hendek savaşı, kabilelerden toplama bir ordu olması yönüyle başka nasıl isimlendirilmişti?
Ahzâb

Efendimiz “Şayet Zeyd şehit olursa orduyu Cafer İbn Ebî Talib, Cafer de şehid olursa Abdullah İbn Revâha kumanda etsin” demişti. Bu üç sahabenin de şehit olduğu savaş hangisidir ve en son sancağı kim teslim almıştır?
Mûte, Halid İbn Velid

Racî’de tuzağa düşürülen, müşriklerin eline düşüp hapsedilen, Allah yolunda darağacına konularak idam edileni şehadetinden önce gönderdiği selamı Efendimiz’in Medine’den aldığı muallim sahabe efendimiz kimdir?
Hz. Hubeyb İbn Adiyy

Hz. Hamza Müslüman olmadan önce yanına giderek Efendimiz’in maruz kaldığı zulmü ona haber veren sahabe Efendimiz kimdir?
Abdullah İbn Cüd’ân

Uhud Savaşı’nda Efendimiz’in yanına kadar gelip bizzat savaşarak O’nu korumaya çalışan hanım sahabe kimdir?
Nesibe Binti Ka’b

İnsanlığın Efendisi’nin sütannesiyle kaldığı yıllarda, sütkardeşleriyle oynarken iki meleğin yanına gelip, mesajı bütün insanlığı kucaklayacak olan Allah Resûlü’nün kalbini açarak zemzemle yıkadıkları hadisenin adı nedir?
Şakk-ı Sadr Hadisesi

Hayber’de bir gün Efendimiz, “Yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki, o Allah’ı Allah da onu sever” buyurmuş, Hayber’in bir gün sonra fethedileceğinin müjdesini vermişti. Sancağı taşıyacak bu Allah dostu kimdi?
Hz. Ali

Peygamberimiz ilk vahyi aldıktan sonra başından geçenleri Hz. Hatice validemize anlatmıştı. Hz. Hatice de bunları danışmak için devrin bilgelerinden olan amcaoğlunun yanına gitmişti. Beklediği Nebi’nin haberleri karşısında heyecanlanan yaşlı bilge kimdir?
Varaka İbn Nevfel

Perygamberimizin hem süt kardeşi, hem de amcası olan zat kimdir?
- Hz. Hamza

Hristiyan Araplar, Bizans kralı Hirakl’e mektup yazmış onu Müslümanlara karşı kışkırtmışlardı. Lahm, Cüzam, Amile ve Gassan gibi kabileler de ayaklanmışlar, Bizans’ın yanında yer alacaklarını söylemişlerdi. Müslümanlar aşırı sıcakta hazırlıklara başladılar. Bu sefer nereye yapılacaktı?
Tebük

Medine’de bayram yaşanıyordu. Medine ahalisi yollara dökülmüş Efendimiz’i kendi evinde misafir etme yarışına girmişlerdi. Devesi Kasva’nın oturacağı yerde konaklayacağını söyleyen Allah Resulü’nün 7 ay boyunca misafir olduğu ev
hangi sahabi efendimize aitti?
- Ebu Eyyub el-Ensari

Medine’de birçok kabilenin bir arada yaşamasından kaynaklanan kabileler arası anlaşmazlıklar ortaya çıkıyordu. Ticari hayat durma noktasına gelmiş, güvensizlik baş göstermişti. Çözüm için Efendimiz, önce Evs ve Hazreç kabileleri ile sonra da oradaki Yahudilerle hangi tarihi anlaşmayı imzaladı?
- Medine Anlaşması

Efendimiz, Allah tarafından gönderilen mesajlara hüsn’ü kabul gösterecek yeni simalara ulaşmak için, Şevval ayının bir gününde Zeyd b. Harise’yle Mekke dışına gitti. Burada hiç hoş karşılanmamış, taşa tutulmuş, başı gözü yarılmış ve üstelik kovulmuştu. Efendimiz’i çok üzen bu hadise nerede gerçekleşmiştir?
- Taif

Ebu Talib ve Efendimiz’in de katıldığı Şam ticaret kervanı, Busra şehrinin yakınlarında mola vermişti. Efendimiz’in son nebi olduğunu O’nu takip eden buluttan anlayan, O’nun güvenliğini sağlaması için de Ebu Talib’e nasihatler veren
Hristiyan alimin adı nedir?
- Rahip Bahira

Mekke ileri gelenleri Abdullah ibn Cüd’an’ın evinde bir araya gelerek mazlumun hakkını zalimden alarak adaleti tesis edeceklerine dair aralarında kalıcı bir söz vermişlerdi. Peygamberimiz de bu harakete katılmış ve destek vermişti. Bu
sözleşmenin ismi nedir?
- Hılfü’l-Fudul

Allah Resulü Mekke’nin üst taraflarındayken Cibril geleren O’na abdest ve namazı öğretmişti. Efendiler Efendisi hane-i saadetlerine dönerek abdest ve namazı ilk olarak kime öğretmiş ve
kiminle namaz kılmıştı.
- Hz. Hatice

Münafıklar nifaklarını dolduracakları bir mescid yapmışlardı. Tebükten önce Efendimiz’e gelip orada namaz kıldırmasını istemişlerdi. Efendimiz bunu sonraya bırakmıştı. Tebük dönüşü Cibril orada namaz kılmaması gerektiğini söylemişti. Efendimiz’in yıktırdığı bu mescidin adı nedir?
- Mescid’i Dırar

Hicretten 6 yıl geçmişti. Hudeybiye sonrası Efendimiz ashabına, aralarından bazılarını meliklere elçi olarak göndereceğini açıkladı. O, mektup yazıyor ve mektubu verdiği kişi yola çıkıyordu. İlk elçi kimdi, nereye ve kime gönderilmişti?
Amr İbn Ümeyye, Habeşistan,
- Habeşistan Meliki Necaşi

Bedir'de zafer kazanılırken Medine'de son nefesini veren, Efendimiz'in kızı Hz.Osman'ın
hanımı kimdir?
- Hz.Rukiyye

Uhud'da, Efendimiz'in yüzündeki halkaları dişleriyle kavrayıp çıkarmayı deneyen ve iki dişini de halkalarla beraber düşüren sahabi kimdir?
- Ebu Ubeyde

Uhud Savaşı'nda Efendimiz'in yüzünü yaralayıp dişini kıran, Allah Resulü'nün de “Allah'ım onun üzerinden bir yıl geçmesin” diye dua ettiği ve çok geçmeden de ölen kişi kimdir?
- Utbe İbn Ebi Vakkas

“Taif'de Efendimiz'in namaz kılıp dua edişinden sonra yanına gelen......... , Peygamberimiz'e üzüm ikram edince Efendimizin ağzından besmele çıkmıştı. Ninovalı bir Hristiyan olduğunu söyleyen bu kişiye Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem), “Salih kardeşim .......'nın memleketi” demişti.” Boş yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
- Addas – Yunus İbn Mettâ

Hz. Ebu Bekr'in hicret teşebbüsünü öğrenen, bu yüzden Ebu Bekr'e eman veren ve “Ey Kureyş topluluğu! Şüphe yok ki ben, Ebû Kuhâfe'nin oğluna eman verdim. Bundan sonra ona kimse kötü niyet beslemesin.” diyerek Mekke halkına
seslenen kişi kimdir?
- İbn Dügunne

Medine yolculuğunda Efendimiz ve Hz. Ebu Bekir burada konaklayıp bir müddet kalmış ve burada bir de mescid inşa etmişlerdi. Aynı zamanda ilk Cuma namazının kılındığı İslam'daki ilk mescid nerede yapılmıştır?
- Kuba

Aslen Yahudi olan, “Evladım hakkında şüphe edebilirim. Belki, beni, hanımım kandırmıştır. Fakat Allah Resulü'nün son peygamber olduğundan zerre kadar şüphem yoktur.” dedikten bir müddet sonra da Müslüman olan ve bu söz üzerine Hz. Ömer'in kalkıp başından öptüğü sahabî efendimiz kimdir?
- Abdullah b. Selam

Efendimiz'in küçük yaşta vefat eden oğullarından sonra, Rukiyye validemiz de vefat etmişti. Hicri yedincei yılın zilhicce ayıydı. Medine'ye babasına gelirken rahatsızlanan Medine'de vefat eden; Ebu'l As'ın hanımı, Allah Resulü'nün kızı kimdir?
- Hz.Zeyneb

Nice hürlerden önce Müslüman olan, efendisi Ümeyye’nin, Ebu Cehil’in insafına bıraktığı, akıl almaz işkencelere maruz kalan, kızgın kumlardaki bu işkencelere “Ehad… Ehad…” diye cevap veren, Hz. Ebu Bekir tarafından satın alınıp azad edilen sahabi kimdir?
- Bilal-i Habeşi

Cibril aleyhisselam, Efendimizi semalar ötesi alemlere seyahate davet etti. Bir anda mekan başkalaşmış ve iç içe sırlarla dolu doyumsuz bir yolculuğun adımları atılmıştı. Bu yükselme nereden başlamıştı?
- Mescid-i Aksa’dan

Mekke’nin fethi, Huneyn ve Tebük gibi seferlerden sonra, Müslümanlara karşı koyanlar veya gidişatın sonucunu bekleyenler, heyetler halinde gelip teslim oluyorlardı. O yıl Medine’ye farklı sayılarda yaklaşık 350 heyet gelmişti. Bu yıla heyetler yılı manasında
hangi isim verilmişti?
- Senetü’l Vüfud

Vahiy meleği Cibril-i Emin, rahmet peygamberi Muhammedü’l Emin’e risalet vazifesini “Oku” emriyle ne zaman ve nerede tebliğ etmiştir?
- 17 Ramazan 610, Pazartesi günü Nur Dağı, Hira mağarasında

Kabe’ye alternatif olsun diye kendi topraklarında bulunan San’a’da büyük bir mabed yaptıran, hac için Kabe’ye giden insanların yön değiştirip buraya gelmeleri için uğraşan, bunun için fillerin de bulunduğu 60 bin kişilik orduyla Kabe’ye yönelen, meşhur fil hadisesinin müsebbibi Yemen valisinin adı nedir?
- Ebrehe

“Her geçen gün Mekkeliler, daha bir acımasız oluyor ve inananlara, Müslümanca yaşama hakkı tanımıyorlardı. Onun için daha kalıcı bir çözüm gerekliydi.” Efendimiz’in “Keşke oraya gidebilseniz… zira orası güvenli bir yerdir; hem orada bir melik var ki yanında kimseye zulmedilmez.” Dediği Müslümanların
ilk hicret yeri neresidir?
- Habeşistan

Kur’an ve sünnette bildirilen bir mucizedir. Allah Resulü’nün ruh ve bedeniyle gittiği, bir yerden sonra Cibril’i de gerilerde bırakıp semalar üstüne yolculuk yaptığı bu hadisenin adı nedir ve ilk vahyin gelmesinden kaç yıl sonra gerçekleşmiştir ?
- Miraç, 11 yıl sonra gerçekleşmiştir.

“Kureyş’in aslanı denilen Nevfel İbn Huveylid, iki sahabinin karşısına çıkıp, namaz kılmasınlar ve Kur’an okumasınlar diye, onları bir iple birbirine bağlamıştı.” Bu olay nedeniyle “Ayrılmaz iki arkadaş” manasına gelen “Karineyn” ismiyle vasıflanan bu iki sahabi kimlerdir?
- Hz. Talha ve Hz. Ebu Bekir

Mekke’nin fethinde Kabe’nin üzerine ulaşıp burada bulunan putları kaldırabilsin diye Efendimiz hangi sahabiyi mübarek omuzlarına çıkarmıştı?
- Hz. Ali

O yıl, Efendimiz, müşriklere karşı her zaman yanında olan çok sevdiği amcası Ebu Talib’i, ardından da O’na her zaman destek olmuş hanımı Hz. Hatice validemizi kaybetmişti. Ardı ardına yaşanan bu üzücü olaylarla dolu yıla ne isim verilmişti?
- Hüzün Yılı

Medine’den 12 Müslüman Mekke’ye gelip Akabe’de Hz. Peygamber’e; ‘Allah’a ortak koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine, iftira etmeyeceklerine, Hz. Peygamber’e itaat edeceklerine’ dair söz verirler. Bu olaya ne isim verilir?
- Birinci Akabe Beyatı

Bu insanların tek hedefi, dine ait meselelerin zayi olmasının önüne geçmek ve Efendimiz’den aldıkları kültürü başka insanlarla da paylaşarak tebliğ sürecini doğru ve kalıcı bir keyfiyetle hızlandırmaktı. Mescid-i Nebevi’de kalan bu sahabilere verilen ortak isim nedir?
- Ashab-ı Suffe

İslamiyet’in ilk yıllarında sadece Allah Resulü için farziyet ifade eden, Ümmet-i Muhammed için ise, kabir ve berzah yolunu aydınlatacağı bildirilen namaz hangisidir?
- Teheccüd Namazı

Allah Resulü’nün, kendisi hakkında, “Her peygamberin bir havarisi vardır; benim havarim de ………‘dir” dediği sahabi efendimiz kimdir?
- Zübeyr İbn Avvam

“Müslümanlara ve onlara destek verenlere baskı her geçen gün artmaktaydı. Efendimiz’in kızları Rukiyye ve Ümmü Gülsüm’le evli olan Ebu Leheb’in oğulları Utbe ve Uteybe, bu baskı sonucunda eşlerini boşamış ve onları yalnız bırakmışlardı. Müşrikler, Allah Resulü’nün kızı Zeynep’in kocasına da baskı yapmışlar fakat o bu baskıya direnmiş ve Hz. Zeynep’i bırakmamıştı.” Efendimiz’in bu damadının adı nedir?
- Ebu’l As

Allah ve resülü'ne gönülden teslim olan ilk dört sahabinin isimlerini, İslam'a girişlerindeki önceliklerine göre sıralayınız?
Hz. Hatice , Hz. Ali, Hz. Zeyd İbn Harise,
Hz. Ebu Bekir

Efendimizin iki kızıyla da evlenme şerefine nail olan Hz. Osman'a ' iki nur sahibi ' manasına gelen hangi isim verilmişti ve Peygamberimiz'in kızları
olan bu validemiz kimlerdi?
Zü'n Nureyn, Hz. Rukiyye, Hz Ümmü Gülsüm

Muhammedü'l-Emin, Hz. Hatice'nin ticaret kervanını Şam'a götürecekti. Hz. Hatice, Onun hakkında duyduğu güzel şeylerden daha fazlasını bilmek istiyordu. Bu yüzden Efendimiz'in bütün hareketlerini takip edip kendisine rapor etmesi için kervanda birisini görevlendirmişti. Bu kişi kimdir?
- Meysere

Bedir'de iman ordusuna karşı savaşmaya gelmiş ve esir alınmış kimselerin arasında Efendimiz'in yakın akrabalarından kimler bulunuyordu?
- Amcası Abbas İbn Abdulmuttalib, Hz. Ali'nin kardeşi Akil, yeğeni Nevfel, damadı Ebu'l As

.................... Hz. Aişe validemizle anne bir kardeş idi. Hizret yolunda Allah Resulü'nün yanında bulunanlardan biriydi. Efendimiz (SAV), Abdullah İbn Uraykıt, Hz. Ebü Bekir ile beraber hicret yolculuğunda bulunan bu kişikimdir?
- Amir İbn Füheyre

Efendimiz'in ' Ben, Saba rüzgarıyla helak edilmiştir.' buyurduğu, müşriklerin de bu kuvvetli rüzgar sebebiyle geri çekilmeye başladığı savar hangisidir?
- Hendek Savaşı

“ Doğrusu biz Sana, aşikar bir fetih ve zafer ihsan ettik...” diye başlayan, Hudeybiye Anlaşması'yla alakalı nazil olan ve Efendimiz'in, hakkında “ Nefsim yed-i kudretinda olana yemin olsun ki mutlaka bu bir fetihtir.” buyurduğu sure hangisidir?
- Fetih suresi

Ebu Lehebi yeğeni Muhammed'in doğumunu haber vereb bir kişiyi sevinçten özğürlüğüne kavuşturmuştu. Aynı zamanda Efendimizin ilk sütannesi olan bu kişi kimdir?
- Süveybe

Hayber'de esir alınanlar arasında yer alan, Hz. Harun soyundan gelen Huveyy İbn Ahtab'ın kızı olan, Efendimiz'in kendisine eş olarak
seçtiği validemiz kimdir?
- Hz. Safiyye

Peygamber Efendimiz (SAV) 'in Kur'an, İncil ve Tevrat'ta geçen isimleri sırasıyla hangileridir?
- Kur'un'da Muhammed, İncil'de Ahmed,
Tevrat'ta Ahyed

Hudeybiye'de Hz. Osman ve on sahabinin şehit edildiğine dair yalan haberler ulaşır ulaşmaz Allah Resülü “Herhalde Kureyş'le savaşmadan buradan ayrılmayacağız” diyerek ashabını beyata çağırdı. Hz. Osman'ın gıyabında beyat eden Efendimiz ve cennetle müjdelenen ashabının bu beyatının adı nedir?
- Rıdvan Beyatı

Efendimiz, vefatından önce Bizans'a karşı konulacak ordunun sancağı kime emanet demişti?
- Hz. Usame

Efendimiz'in annesi Ebva köyünde vefat edince, O'nun analık ve bablık görevini üstlenen, onların yoklullarını hissetimemeye çalışan, bu sebepten dolayı Allah resülü'nün(SAV), kendisi için “Annemden sonra ikinci annem”
ifadesini kullandığı zat kimdir?
- Ümmü Eymen

Hendek savaşı öncesi Efendimiz ashabıyla istişare yapıyorsu. Hendek açılmasını tavsiye eden ve Efendimiz'in “........... Ehl'i Beyt'tendir” iltifatına mazhar olan sahabi efendimiz kimdir?
- Selman-ı Farisi

Mustalikoğullarının liderinin kızıydı. Beni Mustalik'le yapılan savaştan sonra Müslümanlara esir düşmüştü. Burada İslam'ı benimseyip Müslüman oldu. Efendimiz'in hürriyetine kavuşturduktan sonra kendisinin de isteği ile nikahına aldığı validemiz kimdir?
- Hz. Cüveyriye

Aslen hür bir ailenin çocuğu iken, annesiyle birlikte gittikleri ana ocağında baskına uğramış ve köle pazarlarında satılmıştı. Ukaz panayırında onu, Hz. Hatice validemizin yeğeni Hakim İbn Hizam satın almış ve halasına getirmişti. Hz. Hatice'nin Efendimiz ile evliliği gerçekleşinceye kadar, bir müddet öylece onun hizmetine devam etmişti. Kimdi bu saadet
 hücresinin kutlu sakini?
- Zeyd ibn Harise

.................., aşere-i mubeşşreden meşhur sahabi Said b. Zeyd'in babası, Zeyneb ;Binti Cahş'ın ağabeyi ve Hz Ömer'in amcasıydı. Hz. İbrahim'den kalma bir inanca sahip Haniflerdendir. Bu sebeple, putlardan yüz çeviriyor ve her fırsatta onların, hiçbir fayda ve zarara güç yetiremeyeceğini haykırıyordu. Sadece Allah adına kesileni yiyor, harama el sürmüyordu. Bu sahabi Efendimiz kimdir?
- Zeyd İbn Amr

Uhud Savaşında Efendimiz, elindeki kılıcı göstererek “Bu kılıcın hakkını kim verecek.” diye sormuş, kılıcın hakkının da eğilip bükülene kadar savaşmak olduğunu söylemişti. Kılıcı alarak hakkını veren sahabi efendimiz kimdi?
- Ebu Dücane

Efendimiz'in süt annesi Halime-i Sa'diye'nin kocasının künyesi olan bir isim vardı. Mekke müşrikleri, Efendimiz'i (SAV) küçümsemek için bu ismi kullanıyordu. Şakk-ı Kamer hadisesi ortaya çıkınca bunun Efendimiz'in sihrinden başka birşey olmadığını söylerlerkende bu ifadeyi kullanmışlardı. Bu ifade (isim) nedir?
- İbn Ebi Kebşe

Rabbini inkar etmekten, Resulullah’ın aleyhinde söz sarfetmekten kaçınan ve bu yüzden Ebu Cehil’in mızrağına hedef olan ve şehitlik mertebesine ulaşan İslam’ın ilk şehidi kimdir?
- Hz. Sümeyye

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...