18.12.14

Günlük Zikirler (Kartelalar - 44)

Kim her namazdan sonra 33 defa sübhânellâh, 33 elhamdulillâh, 33 Allâhu ekber ve bir kere de
Okunuşu: la ilâhe ille’l-lâhu vahdehû lâ şerîke lehû, lehû’l-mülkû ve lehû’l-hamdu ve hüve alâ külli şey’in kadir.
Manası: Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’na mahsustur. Her şeye kudret yeten O’dur.
tehlilini söylerse, hata ve günahları denizlerin köpükleri kadar çok da olsa bağışlanır.
(İbnü’s-Sünni, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 10)

Kim, sabah namazından sonra diz çökmüş durumda hiçbir şey konuşmadan on kere,
Okunuşu: “Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadir”
Manası: Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur sadece Allah vardır. O tektir Onun ortağı yoktur. Saltanat Ona aittir. Hamd Ona mahsustur hayat verip öldüren de O’dur. Onun her şeye gücü yeter.
derse kendisine on sevap yazılır on günahı silinir. On derece yükseltilir. O gün boyunca her türlü kötülüklerden korunur. Şeytandan korunur. Allah’a şirk koşmaz ise işleyeceği hiçbir günah ona zarar vermez; günahları silinmiş olur.”
(Tirmizî, Sünen, nr. 3474)

Câbir’den (r.a.) rivâyet edildiğine göre;
Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kim,
Okunuşu: “Sübhanallahi’l-azîmi ve bihamdihi”
Manası: Büyükler büyüğü Allah’ı hamdiyle tesbih ederim,
derse kendisi için cennette bir hurma ağacı dikilir.
(Tirmizî, Süneni nr. 3464; Hâkim, el-Müstedrek, 1/501, 502)

Kim sabah namazından sonra 3 defa
Okunuşu: E’ûzûbillâhi’s-semîi’l-‘alîmimine’ş-şeytâni’r-racîm.
Manası: Tardedilmiş(kovulmuş) şeytandan İşiten ve Bilen Allah’a sığınırım.
deyip, haşır süresinin son üç ayetini (lev enzelna) okursa;
 Allah (c.c.) o kimse için 70 bin melek görevlendirir; bu melekeler akşama kadar o kişiye hayır duada bulunurlar. Akşam namazından sonra okursa yine sabaha kadar hayır dua ederler. Bu arada vefat ederse şehid sevabı alır.
(Tirmizî, İbnî Sünnî)

Kim efendimiz’e (s.a.s.) bir salâvât okursa
Okunuşu: Allâhümme salli alâ seyyidina muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.
Manası: “Allahım! Muhammed’e ve Muhammed’in âline (aile efradına) rahmet bereket ihsan eyle!.”
Allah (c.c.) da ona on salât getirir, on dileğini karşılar.
(İbnî Sünnî, Nesâî)

Allah’ın (c.c.) en çok hoşlandığı zikir
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “İki kelime vardır, bunlar dilde hafif, terazide ağır, Rahman’a sevgilidirler:
Okunuşu: Sübhâne’l-lahi ve bihamdihi, Sübhane’l-lahi’l-‘azîm
Manası: Allahım! Seni hamdinle tesbih ederim, yüce Allah’ım seni tenzih ederim.
kelimeleridir.”
(Buhârî, Sahîh, nr. 6406; Müslim, Sahîh, nr. 2694)

Benim nazarımda üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha üstün ve sevimlisi;
Okunuşu: Sübhâne’l-lâhi ve’l-hamdû lillâhi ve lâ ilâhe ill’l-lâhû va’l-lâhû ekber. zikridir.
Manası: “Hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur ve Allah en büyüktür.”
Bu zikri okuyana cennette kendisine okuduğunca meyve ağacı dikilir. Kimse onun daha üstünü ile gelemez.
(Müslim)

Kim günde 100 defa
Okunuşu: “La ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr
Manası: “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk Onundur. Hamd de Ona mahsustur. O, her şeye kadirdir.”
derse (bu zikir) onun için (sevap bakımından) İsmail’in (a.s.) evladından bir köle âzat etmeye denk olur. Ayrıca o kimse için on iyilik (sevabı) yazılır, on (küçük) günahı silinir. (Cennetteki yeri) on derece yükseltilir. Akşama kadar şeytandan korunmuş olur. Eğer bu kelimeleri akşamleyin söyleyecek olursa onun için aynı şeyler sabaha kadar olur.”
(Ebû Dâvûd, Sünen, nr. 5077; İbn Mâce, Sünen, nr. 3867; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/59)

Efendimiz’in (s.a.s.) peş peşe 3 defa okumasını tavsiye ettiği zikir
Okunuşu: “Sübhânellâhi adede halkıhî. Sübhânellâhi rıdâ nefsihî. Sübhânellâhi zinete arşihî. Sübhânellâhi midâde kelimâtihî”
Manası: “Allah’ı mahlûkatı sayısınca noksanlıklardan tenzih ederim. Allah’ı nefsinin rızasınca noksanlıklardan tenzih ederim. Allah’ı arşının ağırlığınca noksanlıklardan tenzih ederim. Allah’ı (sonsuz) kelimelerinin sayısınca noksanlıklardan tenzih ederim.”
(Müslim, Sahîh, nr. 2726)

Sad b. Ebî Vakkâs (r.a.) anlatıyor: Bizler Resûlullah’ın (s.a.s.) yanındaydık. Bir ara bizlere, “Sizler her gün bin sevap kazanmaktan âciz misiniz?” buyurdu. Oturanlardan biri, “Bizler (günde) bin sevabı nasıl kazanırız?” diye sordu. Resûlullah (s.a.s.), “Yüz kere tesbih çekene bin sevap yazılır. Yahut ondan bin günahı silinir,” buyurdu.
Okunuşu: Sübhâne’l-lâh
Manası: “Allah’ım Seni noksanlıklardan tenzih ederim.”Desin.
(Müslim, Sahîh, nr. 2968)

Cehennem azabından korunma duası
Okunuşu: Allâhümme ecirnî mine’n-nâri.
Manası: “Allahım! Beni cehennem azabından koru.”
Kim sabah ve akşam namazından sonra 7 kere okursa; cehennem azabından korunmuş olur.
(Ebû Dâvûd)

Günahları silen zikir:
Enes b. Mâlik’in (r.a.) rivayet ettiğine göre Nebî (s.a.s.) buyurmuştur ki: “Herkim Cuma günü sabah namazının farzından önce, üç defa;
Okunuşu: “Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayye’l-kayyûme ve etûbü ileyhi”
Manası: “O daima diri olan (Hayy), bütün varlığın idâresini yürütendir (Kayyûm), kendisinden başka ilâh olmayan Allah’tan bağışlanmamı diler ve ona tövbe ederim,
derse, günahları denizlerin köpükleri kadar çok da olsa, Allah Teâlâ onu bağışlar.”
(İbnü’s-Sünni, Amelü’l Yevmi ve’l-Leyle, nr. 82)

Efendimiz (s.a.s.) vitir namazından sonra 3 defa;
Okunuşu: Sübhâne’l meliki’l kuddûsi
Manası: “Mukaddes ve her şeyin sahibi olan Allahım!”
zikrini okurdu.
(Ebû Dâvûd, Nesâî)

Tehlike anında okunacak zikir
Okunuşu: “Bismillâhirrahmânirrahîm, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.”
Manası: “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Güç, kuvvet ve kudret yalnız yüce ve her şeyden büyük olan Allah’a mahsustur.”
Kişi bunu söylediğinde, Allah Teâlâ onu her türlü bela ve musibetten korur.
(İbnü’s-Sünni, Amelü’l Yevmi ve’l-Leyle, nr. 331)

Zor durumdayken okunacak zikir
Okunuşu: “Hasbünellâhu ve ni’me’l-vekîl”
Manası: “Allah bize yeter! O ne güzel bir vekildir.”
(Ebû Dâvûd)

Bunu söyleyen kişiye Allah (c.c.) “kulum doğru söyledi” der.
Okunuşu: Lâ ilâhe ille’l-lâhû vallâhû ekber.
Manası: “Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. O Allah en büyüktür.”
Kişi hasta olarak bu zikri yaptığı zaman iyileşmeden vefat ederse cehennem ateşi ona dokunmaz.
(Tirmizî)

Efendimiz (s.a.s.) tarafından cennet hazinelerine benzetilen zikir
Ebû Musa el-Eşarî (r.a.) anlatıyor: Bir gün Resûlullah (s.a.s.) bana, “Sana cennet hazinelerinden bir hazine göstermemi ister misin?” buyurdu. Ben, “Elbette isterim ey Allah’ın Resûlü!” dedim. O da;
Okunuşu: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.
Manası: “Güç kuvvet ve kudret yalnızca Allah’a mahsustur.”
dedi.
(Buhârî, Sahîh, nr. 4205; Müslim, Sahîh, nr. 2704)
  
Hz. Yunus (a.s.)’ın balığın karnında ettiği zikir
Okunuşu: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’zâlimin.
Efendimiz (s.a.s.) tarafından hem dua hem de zikir olarak tavsiye edilmiştir.
(Tirmizî)

Mağlubiyet anında yapılması istenen zikir
İbn Abbas’tan (r.a.) rivayet olunduğuna göre, Resûlullah (s.a.s.) Efendimiz sıkıntılı zamanlarında şöyle dua etmiştir:
Okunuşu: “Lâ ilâhe illâllâhu’l-azîmu’l-halîmu. Lâ ilâhe illâllâhu Rabbü’l-Arşi’l-azîmi. Lâ ilâhe illâllâhu Rabbü’s-semâvâti ve Rabbu’l-ardı ve Rabbu’l-arşi’l-kerîm”
Manası: “Azim ve Halîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Göklerin Rabbinden, yerin Rabbinden ve yüce arşın sahibi olan Allah’tan başka ilâh yoktur.”
(Buhârî, Sahîh, nr. 6345; Müslim, Sahîh, nr. 2730)

Efendimiz (s.a.s.) tarafından çokça tekrarı tesviye edilen zikir
Okunuşu: “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn”
Manası: “Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben yapılması gerekeni yapmamak suretiyle kendime haksızlık edenlerdenim!”
(İbnü’s-Sünni, Amelü’l Yevmi ve’l-Leyle, nr. 345; Nesâî, Amelü’l Yevmi ve’l-Leyle, nr. 655)

Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor;
Okunuşu: Yâ erhame’r-râhimîn
Diyenlerden sorumlu bir meleği vardır. Kim 3 defa bu zikri tekrarlarsa, sorumlu melek; “merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah sana bakıyor ne istiyorsan hemen iste!” der
(Hakîmi Müstedrek)

Efendimiz’in (s.a.s.) bir oturuşta 100 defa tekrar ettiğini sahabe (r.a.) rivayet etmiştir;
Okunuşu: Rabbi’ğfir lî ve tüb aleyye inneke ente’t-tevvâbu’r-rahîm.
İstiğfara devam edenin Allah (c.c.) sıkıntılarını giderir, darlıktan çıkarır ve geniş rızık verir.
(Ebû Dâvûd, Tirmizî)

Kur’ân-ı Kerîm’i okumanın fazileti
Kim Kur’ân-ı Kerim’den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da 10 sevaptır. Ben “elif lâm mim” bir harftir demiyorum, bilakis elif 1, lâm 1 ve mim de 1 harftir.
(Tirmizî)

Mülk Sûresi’nin fazileti
Kur’ân’da 30 ayetten ibaret bir sûre bir adama şefaat etti ve o kişi bağışlandı. O Sure Mülk Sûresi’dir.
(Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce)

Amenâr-rasûlü’nün fazileti
Bakara Sûresi’nin son iki ayetini (amenâ’r-resûlü) yatsı namazından sonra okuyan kimseye bu okuduğu yeter.
(Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd)

Allah (c.c.)’ın en çok sevdiği kelam ve melekler için seçtiği zikir;
Okunuşu: Sübhâne rabbi ve bihamdihi.
Manası: “Allahım seni hamdinle tesbih ederim.”
(Müslim, Tirmizî)

Allah’ın (c.c.) en çok hoşlandığı zikir
Okunuşu: Sübhâne’l-lâhi ve bihamdihi.
Manası: “Allahım seni hamdinle tesbih ederim.”
Kim günde 100 kere okursa günahları deniz yüzeyindeki köpük kadar fazlada olsa silinir.
(Buhârî, Müslim)

Câbir b. Abdullah diyor ki;
Ben Resûlullah’ın (s.a.s.) şöyle dediğini işittim:
“Zikirlerin en üstünü,
Okunuşu: Lâ ilâhe ille’l-lâh
Manası: “Allah’tan başka ilâh yoktur.”
kelime-i tevhididir.”
(Tirmizî, Sünen, nr. 3383)

Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki;
Okunuşu: Radîtü billâhi rabben ve bil’islâmi dînen ve bimuhammedin rasûlâ
Manası: “Rabb olarak Allah’tan, Peygamber olarak Hz. Muhammed’den, din olarak da İslam’dan razı oldum.”
demelidir, böyle derse; cennete girmesi vacip olur.
(Ebû Dâvûd, Nesâî)

Ayet-el Kûrsi’nin fazileti
Efendimiz (s.a.s.) buyurdu ki;
“Her kim, farz namazların arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennet’e girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allâhu Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.”
(Beyhâki)

Kur’an okuyunuz!
Çünkü Kur’an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir.
(Müslim, Ahmed b. Hanbel)

Yasin Sûresi’nin fazileti
Kim bir gün ve gecede yalnız Allah rızası için Yasin Sûresi’ni okursa onun günahları bağışlanır.
(İbn Sünnî)

Vakıâ Sûresi’nin fazileti
Kim her gece Vakıâ Sûresi’ni okursa kendisine fakirlik isabet etmez.
(İbn Sünnî)

Efendimiz (s.a.s.) buyurdu;
Okunuşu: Sübhâne’l-lâhi ve’l hamdu lillâhi
Zikri yer ile gök arasını sevap ile doldurur.
(Müslim, Tirmizî)

İhlas, Felak ve Nas Sûreleri’nin fazileti
Sabah-akşam üç kere “İhlas” ile “Muavvizeteyn”i (felak-nas) okumak, bela ve sıkıntılardan korur.
(Tirmizî)

Peygamber Efendimizin (s.a.s.) tavsiye ettiği dua
Ey Muâz! Allah’a yeminle söylüyorum ki, ben seni seviyorum. Ey Muâz, sana tavsiyem olsun; her namazın peşinden;
Okunuşu: “Allâhümme e’inni alâ zikrike ve şukrike ve hüsni ibâdetike”
Manası: Allahım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibâdet etmek için bana yardım et.”
duasını okumayı sakın ihmal etme.
(Ebû Dâvûd, Sünen, nr. 1522)

Hz. Âişe’den (r.anh) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.), rükûda ve secdede şöyle dua etmiştir:
Okunuşu: “Sübbûhun kuddûsün, rabbü’l-melâiketi ve’r-rûhi”
Manası: “Cebrail’in ve meleklerin Rabbi olan Allahım! Sen her şeyden münezzehsin. Çok yüce ve mukaddessin.”
(Müslim, Sahîh, nr.487)

Hz. Âişe’den (r.anh) rivayet edildiğine göre, ayrıca Resûl-u Ekrem (s.a.s.), rükû ve secdelerinde şöyle de dua etmiştir:
Okunuşu: “Sübhânekellâhümme rabbenâ ve bihamdik. Allahümme’ğfir lî”
Manası: “Allah’ım, sana hamd-ü sena edersek bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Sen bizim Rabbimizsin. Allahım beni bağışla.”
(Buhârî, Sahîh, nr. 794, Müslim, Sahîh, nr. 484)

Peygamber Efendimizin (s.a.s.) tavsiye ettiği günlük zikir
Ebû-Derdâ’nın (r.a.) rivayet ettiğine göre, Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Herkim, sabah kalktığında ve akşama erdiğinde, yedi defa,
Okunuşu: “Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hüve, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-arşi’l-azîm.”
Manası: Allah bana yeter! O’ndan başka ilâh yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Allah büyük Arş’ın Rabbidir,
derse, Allah Teâlâ onun hem dinine hem de dünyasına yeter.”
(Ebû Dâvûd, Sünen, nr. 5081; İbnü’s-Sünnî, Amelü’l-Yevmi ve’l-Leyle, nr. 70)
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...