30.11.14

Yabancıların Dilinden Efendimiz(s.a.v.) (Kartelalar - 30)

İnsanlığın sorunlarının üst üste yığılarak neredeyse çözülmez bir noktaya ulaştığı günümüzde Hz. Muhammed (sav) aramızda olsaydı, bütün bu sorunları, oturup bir kahve içme rahatlığı içinde çözerdi…George Bernard Shaw (Nobel ödüllü İrlanda’lı oyun yazarı)

Muallimi ve naşiri olduğun bu kitap senin değildir; O, Allah’a aittir. Bunun ilahin bir kitap olduğunu inkar etmek,mevcut ilimlerin batıl olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için beşeriyet, senin gibi mümtaz bir şahsiyeti bir defa görmüştür, bundan sonra da göremeyecektir. Ben yüksek huzurunda hürmetle eğilirim. Prens Bismarck (Almanya Kurucu Devlet Başkanı)

Şayet gayenin büyüklüğü, vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti insan dehasının üç ölçüsü ise modern tarihin en büyük şahsiyetlerini bile Hz.Muhammed’le kıyaslamaya kim cesaret edebilir? Thomas Carlyle (Ünlü İngiliz Düşünür)

Hz.Muhammed, tarihte dini ve dünyevi açılardan en üstün başarıya ulaşmış tek şahsiyettir. O, insanlık tarihinin en büyük şahsiyetidir.” Prof.Dr.M.H.Hart ('Tarihteki yüz büyük insan' kitabının yazarı)

Büyük İslâm Peygamberi, Yüce Yaratıcının katına çıkıp onunla buluşmuştur. Ben miraca bütün kalbimle inanıyorum. Dostoyevski (Ünlü Rus yazar)

Hiç kimse Hz Muhammed (sav)’in prensiplerinden daha ileri bir adım atamaz. Biz Avrupa Milletleri medeni imkanlarımıza rağmen Hz. Muhammed (sav)’in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Şüphe yok ki hiç kimse bu yarışmada Onu geçemeyecektir. Goethe (Alman şair)

Bütün insanlık Hz. Muhammed'in insanlığıyla övünmelidir. Biz Avrupalılar iki bin sene sonra bile onun hakikatine ve kıymetine yetişemeyiz. Shebol (1927 – Hukuk Kongresi Başkanı)

Ben bu hayret uyandırıcı insanın hayatını inceledim. Benim görüşüme göre O’nu (sav), insanlığın kurtarıcısı olarak tanımamız lazımdır. George Bernard Shaw (Nobel Ödüllü İrlanda’lı Oyun Yazarı)

Modern tarihin en büyük şahsiyetlerini bile Hz Muhammed’le (sav) kıyaslamaya kim cesaret edebilir? O şahsiyetlerin en meşhurları ancak maddi kuvvetler kurdular. Halbuki O (sav), orduları, hukuk sistemleri, kavimleri ve dünyanın üçte biri üzerindeki milyonlarca insanı harekete geçirdi… Lamartine ( Fransız Tarihçi)

İslamiyetten daha eski dinler insanların ruhları üzerindeki hakimiyetlerini günden güne kaybetmekte oldukları halde, Hz. Muhammed (s.a.v)in dini bütün kudret ve hakimiyetini muhafaza etmektedir. Dr. Gustave Le Bon (Ünlü Sosyolog, Tarihçi)

Meşhur Peygamberler, fatihler arasında tarihi hayatı; Hz. Muhammed’in tarihi gibi, en ince teferruatına kadar, en vesikalı şekilde kayd ve zapt olunan bir kimse gösterilemez. John Davenpot (İngiliz Bilgin)

Ben şahsen Hz. Muhammed (s.a.v)in hayranlarındanım. Hür milletlerin karşısında bulunan ateizm (dinsizlik) ve kominizm, ancak Hz. Muhammed (s.a.v)in gösterdiği prensiplere sadık kalınmak şartıyla bertaraf edilebilir. V.D Eratsen (Sosyolog)

Koruduklarının en vefalı koruyucusu ve konuşması en tatlı, en kabul edilir olandı. O'nu ilk görenler, karşısında önce saygıyla ürperir, yanına yaklaşanlar ise O'nu sever ve O'nu tarif edenler, "Ne daha önce, ne de daha sonra O'nun gibisini görmedim." derlerdi. Çok az konuşurdu, fakat konuştuğu zaman da vurgulu ve bilerek konuşur ve dinleyen kimse, O'nun söylediklerini unutmazdı. Stanley Lane Poole (İngiliz Araştırmacı)

Allah, insanlara şimdiye kadar birçok haberciler, peygamberler göndermiştir. Fakat Muhammed (sav) o peygamberlerin en yenisi ve sonuncusu değil midir? Allah'ın ilhamı ona zeka veriyor. Demek ki, herşeyden evvel onu dinlemeliyiz.
Thomas Carlyl (Ünlü İngiliz Mütefekkir)

Hz. Muhammed (s.a.v), kelimenin tam anlamıyla Peygamberdir. O (s.a.v), İslamın idealleştirdiği hayat tarzının modelidir. Hz. Muhammed (s.a.v)i bir defa Peygamber kabul ettiğimizde, tutarlı olmak için O nun (s.a.v) elindeki kitabı da Allah Kelamı kabul etmemiz gerekirdi. Hans Kung (Alman İlahiyatçı)

Şöyle bir göz atmakla, Hz. Muhammed’in, bütün vasıflarını ve kahramanlıklarını görmek mümkündür. Bunlardan bazıları Peygamberliğinin ilk günlerinde ve bazıları da peygamberliğinden sonra olmuştur. Eşsiz mucizeleri gördüğüm zaman, O’nu rütbe bakımından insanların en büyüğü ve en yücesi olarak mütala ediyorum. Hatta; insanlık O’nun bir benzerini görmemiş ve görmeyecektir de…”
Prof. Bosworth Smith (Mohammed and Mohammadanism, London)

Peygamber Hz. Muhammed (sav) büyük bir ıslahatçıdır. İnsanlığa çok büyük hizmette bulunmuştur. Bir ümmeti hak nuruna kavuşturdu. O’na bu şeref olarak yeter. Onları kan dökmekten kurtardı. Barışa eriştirdi. Onlara yükselme yollarını açtı. O’nun gibi büyük bir zat, her türlü saygıya layıktır… Tolstoy (Ünlü Rus Yazar)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davet ettiği din, 14 yüzyıl önce medeniyetin ve kültür merkezlerinin dışındaki bir bölgede doğmuştu. Ve zor şartlar altında yol aldı. Buna rağmen İslâm, dünyanın her yönüne yol buldu. Ve inanıyorum ki Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi, her yönüyle mükemmel bir insan, bir daha gelmez.
Prof. Michael Hart

Büyük liderlerin hayat ve karakterleri ile yapılan hiçbir eleştiri İslâm Peygamberi için söylenemez. (Prof. Bosworth Smith)

Kral ve vezirler gibi azamet ve debdebe perdeleriyle gizlenmiş değildi. Kendi hırkasını kendi yamalar, kendi ayakkabısını kendi tamir ederdi. Harbe gider, ashabı ile istişare eder, emirlerini onlarla beraber verirdi. Nasıl bir insan olduğunu her yönü ile kavminin bilmesi için böyle yaptı. Ona artık, siz ne isterseniz öyle deyiniz.Dünya’da taç ve ihtişam sahibi hiçbir imparatora, yamalı bir hırka içindeki bu insan kadar hürmet ve itaat edilmemiştir. Yirmiüç yıllık dünya imtihanı, gerçek bir kahraman için lüzumlu bütün unsurları taşımaktadır.” “İnsanlar her şeyden daha fazla Muhammed’e kulak vermelidir. Diğer bütün sözler, onun karşısında boş sözlerdir.” Thomas Carlyle (Ünlü İngiliz Düşünür)

Baştanbaşa bütün insanlık tarihi içinde, Hazret-i Muhammed'in (sav) şahsiyetine benzeyen tek bir insan mevcut değildir. O'nun elinde bulunan maddi araçlar ne kadar azdı; göstermiş olduğu kahramanlıklar ise ne kadar büyüktü. Sadece bu yönde tarihi araştırmış olsaydık, Hazret-i Muhammed'in (sav) isminden başka, bu derece parlak ve bu derece ayan bir isim bulamazdık. Prof.Dr.Stubart (Tarihçi)

Hz. Muhammed (sav), hayatının sonunda da, peygamberliğinin başında iddia ettiği şeyleri iddia etmiştir. Ben onun meşrettiği şeyler karşısında şöyle düşünüyorum: Birgün, doğru olan felsefî cereyanlar ve hıristiyanlık O'nun peygamber olduğunu mutlaka kabul edecektir. Bosorth Smith

Ben şunu iddia ediyorum ki, Muhammed mümtaz bir kuvvettir. Yaratıcının böyle ikinci bir vücudu imkân sahasına getirmesi ihtimalden uzaktır. Sana muasır bir vücut olamadığımdan müteessirim Ey Muhammed(s.a.v) - Prens Bİismark (Almanya Kurucu Devlet Başkanı)

İnsanlar her şeyden daha fazla Hz Muhammed (sav)’e kulak vermelidir. Diğer bütün sözler, onun karşısında boş sözlerdir. Thomas Carlyle (İngiliz Düşünür)

Hz Muhammed (sav), halkı için parlak bir örnekti. Şahsiyeti,öylesine pak ve lekesizdi. Evi, elbisesi,yitecekleri… kısaca, bütün hayatı sade idi. Herkes, her zaman huzuruna girebilirdi. Hastaları ziyaret ederdi ve herkese karşı sevgi doluydu. Dr. Gustave Weil (Alman Şarkiyatçı)

Binlerce mâbedde mü'minler, Allah'ın Peygamberi, Resüllerin sonuncusu olarak kabul ettikleri bu Zât'a salâvat getirir. Beşerî tanınmışlığın ölçüleriyle değerlendirildiğinde, hangi fâninin şerefi O'nunkiyle mukayese edilebilir? J. W. H. Stab (Islam and its founder kitabının yazarı)
Felsefe, hitabet, dini hayat, hukuk, devlet nizamı, fikirlerin fethi, hayal ve hurafeden arınmış akla dayanan bir inanç sisteminin kurulması bakımlarından önder ve yirmi dünyevi, bir ruhani imparatorluğun kurucusu olan insan. İşte Hz. Muhammed (s.a.v) budur. İnsan büyüklüğünün ölçülebileceği bütün standartlara göre O’ndan daha büyük bir insan var mıdır? Lamartine (Meşhur Fransız Tarihçi)

Maksadı dünyayı aydınlatmak olan büyük bir ruh
Bu Zât'ın etrafına maksatlı bir şevkle yığdığımız yalanlar, bizim için sadece bir utanç vesilesidir. Sessiz ve büyük bir ruh; ancak ciddî olabilen biri. Maksadı, dünyayı aydınlatmaktı; dünyayı Yaratan, böyle emretmişti. Thomas Carlyle (Heroes and Hero Worship and the Heroic in History, 1840. )

Ahlâkın gücü ve dininin dupduru hâliyle devamlılığı Hz.Muhammed'in hayatının en büyük başarısı, sadece ahlâkının gücünde yatmaktadır. Hayranlığımızı çeken, O'nun dininin anlatılması değil, devam edebilme gücüdür. O'nun Mekke ve Medine'ye nakşettiği aynı duru ve mükemmel tesir, onca olup bitene rağmen, 12 asırdır Hint, Afrikalı ve Türk Müslümanlarca aynen korunmaktadır. Simon Oakley (History of the Saracen Empire, Londra)

Krallıktan kaçan çok tabiî bir zühd hayatı Hz. Muhammed'in sağduyusu, krallığın ihtişamını çok hakir görüyordu. Allah'ın Elçisi, ailesinde bir hizmetçi gibi davranıyor, ateşi yakıyor, yeri süpürüyor, koyunları sağıyor, elbiselerini ve ayakkabılarını bizzat kendisi tamir ediyordu. Bir rahip, bir keşiş görüntüsü verme gereği de duymadan, çok tabiî bir zühd hayatı yaşıyordu. Edward Gibbon (Ünlü İngiliz Tarihçi - The Decline and Fall of the Roman Empire )

Tek ve büyük bir gerçeği hayatının zembereği yapmış ciddiyet ve tevazu sembolü Muhammed, tarihin, tek ve büyük bir gerçeği hayatlarının zembereği yapma saadetine ermiş birkaç mutlu insanından biridir. O, Allah'ın Resülü idi ve hayatın sonuna kadar kim olduğunu ve varlığının özünü oluşturan mesajını hiçbir zaman unutmadı. Aldığı mesajları halkına, çok büyük memuriyetinin şuurunda olmaktan kaynaklanan büyük bir ciddiyetle, fakat aynı zamanda en tatlı bir tevazu ile iletti." Stanley Lanea Poole, Studies in a Mosque.

Bitmeyen bir hayranlık, sürekli bir saygı Arabistan'ın bu büyük Peygamberinin hayatını ve şahsiyetini inceleyen ve nasıl öğrettiğini, nasıl yaşadığını bilen herkesin, Ulu Zât'ın elçilerinin en büyüklerinden biri olan bu güçlü Peygamber için ürpertici bir saygıyla dolmaması mümkün değildir. Arzettiğim bu eserde söyleyeceklerimin pek çoğu, çoklarının bildiği şeyler olsa da, ben onları ne zaman yeni baştan okusam, bu Arabistanlı Muallim için hep yeni bir hayranlık, yeni bir saygı duyuyorum. Annie Besant, The Life and Teachings of Muhammad, Madras, 1932. Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...