28.9.14

Ayetlerde ALLAH(c.c.)'ın Mübarek İsimleri (Tamlamalar) ( Toplam : 81 ) (Kartelalar - 14)

Adüvvün li’l-kâfirîn
(kâfirlerin düşmanı)

Âhizün bi nâsiyetihi
(suçluları cezalandıran)

Ahkemü’l-hâkimîn
(hüküm verenlerin en adili)

Ahsenü’l-hâlikîn
(yaratanların, takdir ve tasvir edenlerin en iyisi)

Âlimü’l-ğaybi
(gaybı bilen)

Allâmü’l-ğuyûb
(görünmeyenleri çok iyi bilen)

Bâliğu emrihi
(emri, hükmü hedefine ulaşan, kararını infaz eden)

Bedî’u’s-semâvâti ve’l-ard
(gökleri ve yeri örneği olmadan yaratan)

Berîü’n mine’l-müşrikîn
(müşriklerden berî, uzak olan)

Câmi’u’n-nâs
(kıyamette insanları bir araya toplayan, cem eden)

Ehlü’l-mağfire
(mağfiret ehli, affedici )

Ehlü’t-takvâ
(azabından korkup sakınmaya, korunmaya lâyık olan)

Erhamü’r-râhımîn
(merhamet edenlerin en merhametlisi )

Esdaku hadîsen
(en doğru sözlü)

Esdeku kîlen
(en doğru sözlü)

Esra’u ferahan
(kullarının tövbesine çok sevinen)

Esra’u mekren
(hile ve tuzak kuranları en süratli bir şekilde cezalandıran)

Esra’u’l-hâsibîn
(hesap soranların, hesap görenlerin en süratlisi)

Eşeddü be’sen
(çok şiddetli cezalandıran)

Eşeddü ferahan
(kulunun tövbesine çok sevinen)

Eşeddü kuvveten
(çok kuvvetli, çok güçlü)

Eşeddü tenkîlen
(çok şiddetli cezalandıran)

Fa’âlü’n-limâ yürîd
(dilediğini yapan)

Fâliku’l-abbi ve’n-nevâ
(çekirdek ve taneleri çatlatan, yarıp açan )

Fâliku’l-ısbâh
(karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran)

Fâtıru’s-semâvâti ve’l-ard
(yeri ve gökleri yaratan)

Gâlib’ün ‘alâ emrihî,
(emirinde işinde ve hükmünde galip olan)

Ğâfirü’z-zenbi
(günahları bağışlayan)

Hâliku külli şey’in
(her şeyin yaratıcısı)

Hayru’l-fâsılîn
(hükmedenlerin, haklı ile haksızı ayırt edenlerin en hayırlısı)

Hayru’l-fâtihîn
(hükmedenlerin, nimet verenlerin, hayır kapılarını açanların en hayırlısı)

Hayru’l-ğâfirîn
(bağışlayanların en hayırlısı)

Hayru’l-hâkimîn
(hüküm ve karar verenlerin en hayırlısı )

Hayru’l-mâkirîn
(hile ile kötülük yapanları bilemeyecekleri, anlayamayacakları cihetlerden daha şiddetli cezalandıran)

Hayru’l-münzilîn
(nimet verenlerin, ikram edenlerin en hayırlısı)

Hayru’l-vârisîn
(varislerin en hayırlısı)

Hayru’n-nâsırîn
(yardım edenlerin en hayırlısı)

Hayru’r-râhımîn
(merhamet edenlerin en hayırlısı)

Hayru’r-râzkîn
(rızık, nimet verenlerin en hayırlısı)

Hayrun hâfizan
(en iyi koruyup gözeten)

İlâhü’n-nâs
(insanların ilâhı)

Kâbilü’t-tevb
(tövbeleri kabul eden)

Kâşifü’l-azâb
(azabı, sıkıntıyı, derdi kaldıran)

Mâlikü yevmiddîn
(hesap gününün maliki, sahibi)

Mâlikü’l-mülk
(bütün mülkün sahibi)

Meliki’n-nâs
(insanların meliki)

Mûhinü keydi’l-kâfirîn
(kâfirlerin tuzağını zayıflatan, boşa çıkaran)

Muhîtü’n bi’l-kâfirîn
(kâfirleri kuşatan)

Muhyî’l-mevtâ
(ölüleri dirilten)

Muhzî’l-kâfirîn
(kâfirleri rezil rüsvay eden)

Mütimmü nûrihi
(nurunu, dînini tamamlayan)

Nûru’s-semâvâti ve’l-ard
(gökleri ve yeri aydınlatan)

Rabbü külli şey’in
(her şeyin rabbi)

Rabbü’l-âlemîn
(âlemlerin rabbi)

Rabbü’l-ard
(yeryüzünün rabbi)

Rabbü’l-arş
(arşın rabbi)

Rabbü’l-felak
(sabahın rabbi)

Rabbü’l-ızzeti
(kudret ve şeref sahibi)

Rabbü’n-nâs
(insanların rabbi),

Rabbü’s-semâvâti
(göklerin rabbi)

Rabbü’ş-şi’râ
(Şi’ra yıldızının sahibi)

Refî’u’d-derecât
(manevî dereceleri ve gökleri tabaka tabaka yükselten)

Semî’u’d-du’â
(tövbeleri ve duaları duyan ve kabul eden)

Serîu’l-hısâb
(hesabı, sorgulaması çok süratli olan)

Şedîdü’l-‘azâb
(azabı, cezalandırması çok şiddetli olan)

Şedîdü’l-‘ıkâb
(çok hızlı cezalandıran)

Şedîdü’l-mihâl
(cezası, azabı, kuvveti çok şiddetli olan)

Vâsi’u’l-mağfire
(bağışlaması, mağfireti bol olan)

Zü’l-fadli’l-azîm
(çok ikram sahibi)

Zî’t-tavl
(lütuf, bağış, ikram, ihsan, af ve bağış sahibi)

Zü’l-ikrâm
(ikram sahibi)

Zû fadlin ale’l-âlemîn
(âlemlere nimet veren)

Zû fadlin ale’n-nâs
(insanlara ikram eden),

Zû-intikam
(intikam sahibi, âsileri, zalimleri cezalandıran)

Zü’l-‘ıkâb
(suçluları, günahkârları, zalimleri cezalandıran)

Zü’l-Arş
(Arş’ın sahibi)

Zü’l-celâl ve’l-ikrâm
(azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibi)

Zü’l-kuvveti
(güç ve kuvvet sahibi)

Zü’l-mağfire
(af ve bağış sahibi)

Zü’l-me’âric
(bütün derecelerin sahibi)

Zü’r-rahmeti

(merhamet sahibi


***(Toplam: 81 adet isim tamlaması) (İsim tamlamaları haricinde Kuran-ı Kerimde geçen 119 mübarek isim ile birlikte 81 + 119 =  200'dür)
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...