4.1.12

Esma-ül Hüsna (Esma ve Kısa Mana)


Esma-ül Hüsna
Esma
Kısa Mana
Allah (c.c)
"Zat-i Keriminden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek ve benzersiz, bütün noksan sıfatlardan münezzeh, kamil sıfatlara sahip, ezeli ve ebedi hayat ile kaaim olan cenab-ı Hakk'ın has ismidir. Zat-ı Sübhanisine mahsus ism-i Azam'dır."
El-ADL (c.c)
" Çok âdil, hakıyla adalet eden. "
El-AFÜVV (c.c)
" Çok affedici. "
El- ÂHİR (c.c)
" Baki olan, sonu gelmeyecek olan. "
El-ALÎM (c.c)
" Her şeyi en iyi bilen ve herşeyin künhüne vakıf olan. "
El-ALİYY (c.c)
" Pek yüce. "
El-AZÎM (c.c)
" Çok azamet sahibi. "
El-AZİZ (c.c)
" Kavi ve yenilmesi mümkün olmayan galib. "
El- BÂİS (c.c)
" Ölüleri diriltip, kabirlerinden çıkaran. "
El-BÂKÎ (c.c)
" Varlığının nihayeti olmayan, dâimi var olan. "
El- BÂRİ' (c.c)
" Vücuda getirdiği herşeyi, herşeyin aza ve cihazını birbirine uygun olarak yaratan.   "
El-BASÎR (c.c)
" Kemaliyle gören. "
El-BÂSIT (c.c)
" Açan genişleten dilediğine ( rızkı bol bol ) veren ."
El- BÂTIN (c.c)
" (Mahlûkatının nazarında) gizli olan. "
El-BEDÎ' (c.c)
" Hiçbir benzeri olmayan şeyleri, acib ve hayret verici âlemleri icad eden. "
El- BERR (c.c)
" İyilik ve ihsanı bol olan. "
El-CÂMİ' (c.c)
" Herkesi istediği an, istediği yerde toplayan. "
El-CEBBÂR (c.c)
" Kullarının işlerini yoluna koyan,kırılanları onaran,eksikleri tamamlayan
dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan. "
El-CELÎL (c.c)
" Celal ile muttasıf bulunan ,ululuk sahibi. "
Ed-DÂRR (c.c)
" Zarar ve elem verici şeyleri vücuda getiren. "
El- EVVEL (c.c)
" Her şey üzerine kadim olan, ilk, evveli olmayan evvel."
El-FETTÂH (c.c)
" Kullarına rahmet kanadını açan ve her türlü müşkülleri çözüp kolaylaştıran. "
El-ĞAFFÂR (c.c)
" Çok affedici ve ( kullarının ayıblarını) örtücü. "
El-ĞAFÛR (c.c)
" Mağfireti çok geniş, rahmeti sonsuz. "
El-ĞANİYY (c.c)
" Zâtı celal sıfatı ile her şeyden müstağni, çok çok zengin. "
El-HABÎR (c.c)
" Eşyanın esrarını ve her şeyin iç yüzünü bilen. "
El-HÂDÎ (c.c)
" Hidayeti halk eden ve kullarını hidayete erdiren. "
El-HÂFID (c.c)
" Yukardan aşağıya indiren ( kafir ve facirleri ) alçaltan."
El-HAFÎZ (c.c)
" Eşyayı zeval bulmaktan tutan, saklayıp hıfz eden. "
El-HAKEM (c.c)
" Hükmeden, hakla batılın , iyi ile kötünün arasını fasleden. "
El- HAKÎM (c.c)
" Hüküm ve hikmet sahibi, her işi yerli yerinde ve eksiksiz olan."
El- HAKK (c.c)
" Hiç değişmeden duran, Hakkı izhar eden. "
El- HÂLIK (c.c)
" Bütün varlıkları yoktan yaratan,her şeyin görüp geçireceği halleri, hadiseleri tayin ve tesbit eden. "
El-HALÎM (c.c)
" Gerçek ilim sahibi. "
El- HAMÎD (c.c)
" Övülmüş ve her senaya lâyık olan, bütün varlığın diliyle övülen."
El-HASÎB (c.c)
" Herkesin ve herşeyin hesabını en iyi bilen. "
El- HAYY (c.c)
"(Ezeli ve ebedi bir hayat ile) diri olan ve herşeye gücü yeten."
El-KÂBID (c.c)
" Sıkan (dilediğine rızkı) daraltan."
El- KÂDİR (c.c)
" İstediğini murâd ettiği şekilde yapmaya gücü yeten."
El-KAHHÂR (c.c)
" Her şeye gâlip ve hâkim. Bütün varlıkları emir ve iradesi altında döndüren. "
El- KAVİYY (c.c)
" Pek güçlü, pek kudretli. "
El- KAYYÛM (c.c)
" Gökleri,yeri, bütün kâinatı ayakta tutan. "
El-KEBÎR (c.c)
" Her hususta pek büyük. "
El-KERÎM (c.c)
" Keremi bol istemeksizin veren. "
El- KUDDUS (c.c)
" Her türlü noksanlıktan uzak, hatadan, gafletten beri, eksiklikten uzak, pek temiz."
El-LÂTÎF (c.c)
" Sonsuz lütuf ve kerem sahibi, en ince işlerin bütün inceliklerini bilen. "
El- MÂCİD (c.c)
" Kadr ü şanı yüce ve keremi bol olan."
MALİKÜ'L-MÜLK (c.c)
" Mülkün hakiki sahibi. "
El-MÂNÎ (c.c)
" Bir şeyin olmasına mani olan, helak sebeplerini def eden. "
El- MECÎD (c.c)
" Şanı yüce ve kadri büyük olan."
El- MELİK (c.c)
" Mülkün ve bütün kainatın yegane sahibi, mutlak sürette hükümdarı, sultanlar sultanı."
El- METÎN (c.c)
" Çok sağlam, çok metin. "
El- MUAHHİR (c.c)
"İstediğini sona bırakan ve arkaya koyan "
El- MÜBDÎ (c.c)
" Eşyayı yoktan maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.."
El- MUCÎB (c.c)
" Kendine niyaz edenlerin dileklerini veren. (Dua için açılan elleri boş döndürmeyen) "
El-MUĞNÎ (c.c)
" Kullarından dilediğini keremiyle zengin eden. "
El-MÜHEYMİN (c.c)
" Gözetici ve koruyucu , emin kılıcı. "
El- MUHSÎ (c.c)
" İlmiyle herşeyin sayısını bilen. "
El- MUHYÎ (c.c)
" Can bağışlayan, sağlık ve afiyet veren, hayatı halk eden. "
El- MUÎD (c.c)
" Mahlûkatı yok ettikten sonra tekrar yaratan. "
El-MUİZZ (c.c)
" Dilediğini dilediği şekilde aziz kılan , izzet veren. "
El-MUKADDİM (c.c)
" Arzu ettiğini öne alan, ileri geçiren. "
El-MÜKIYT (c.c)
" Bedeni ve ruhî rızıkları yaratan ve mahlûkatının azığını veren. "
El-MUKSIT (c.c)
" Cümle mazlumlara insaf eden, âdil ve işleri denk olan."
El- MUKTEDİR (c.c)
" Kudret ve kuvvet sahipleri üzerinde dilediği şekilde tasarruf eden ve her şeyi zatına boyun eğdiren. "
El- Mü'MİN (c.c)
" Kullarına emn ü eman veren , mü'min kalplere ma'rifetinin nurunu koyan kendisine sığınanları rahata,huzura erdiren."
El- MÜMÎT (c.c)
" Canlıların ölümünü halk eden."
El-MÜNTEKİM (c.c)
" Suçluları adaletiyle hakettikleri cezaya çarptıran. "
El-MUSAVVİR (c.c)
" Tasvir eden, her varlığa bir şekil, bir süret, bir hususiyet veren ve herşeyde kemâlinin izlerini gösteren. "
El- MÜTEÂLÎ (c.c)
" Noksanlıklardan yüce ve münezzeh, künhüne erişilmesi mümkün olmayan. "
El- MÜTEKEBBİR (c.c)
" Büyüklükte eşi benzeri olmayan ver her hadisede büyüklüğünü gösteren. "
El-MÜZİLL (c.c)
"Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden. "
En-NÂFİ' (c.c)
" Faydalı ve menfaat verici şeyleri halkeden. "
En-NÛR (c.c)
" Âlemleri ve gönülleri nurlandıran, istediği sîmâlara nur yağdıran. "
Er-RÂFİ' (c.c)
" Yukarı kaldıran ( iyi ve salihleri ) yücelten ve yüce menzillere ulaştıran. "
Er-RAHîM (c.c)
" Çok çok merhamet edici. Verdiği nimetlere şükür edenleri ve kendisine iman edenleri daha büyük ve ebedi nimetler vermek süretiyle mükafatlandırıcı. Ahirette sadece mü'minlere rahmetle, merhametle muammele edici. "
Er-RAHMAN (c.c)
" Dünyada ,iman eden ve etmeyen herkese, rahmet edip esirgeyen ; sevdiğini sevmediğini, dostunu, düşmanını ayırt etmeyerek bütün mahlukatını nimetlere mazhar kılan. "
Er-RAKIYB (c.c)
" Eşyayı murakabe eden ve bütün varlıklar üzerinde gözcü olan. "
Er-RAÛF (c.c)
" Çok esirgeyici. "
Er-REŞÎD (c.c)
" Kullarını irşad eden, doğru yolu gösteren. "
El-REZZÂK (c.c)
" Rızıkları halkeden ve kullarına bahşeden ve her canlının rızkına kefil olan. "
Es-SABÛR (c.c)
" Çok çok sabırlı olan. "
El- SAMED (c.c)
" Cümle hacetlerin bitirilmesi, ızdırap ve dertlerin giderilmesi için tek merci ve herkesin muhtaç olduğu yegâne varlık."
Eş- ŞEHÎD (c.c)
" Her zaman ve her mekanda hazır, mahlûkatının hepsini bilen. "
Eş-ŞEKÛR (c.c)
" Kendi rızası için yapılan iyi şeyleri daha güzeli ve daha ziyadesiyle karşılayan. "
Es-SELÂM
" Kullarını tehlikelerden selamete çıkaran, her çeşit arıza ve hadiselerden salim kılan."
Es-SEMÎ (c.c)
" Hakkıyla işiten. "
Et- TEVVÂB (c.c)
" Tevbeleri çok kabul eden. "
El- VÂCİD (c.c)
" Mutlak gani olan ve her istediğini her şeyi bulan."
El- VÂHİD (c.c)
" Tek,zatında ve sıfatlarında ortağı ve benzeri olmayan."
El- VÂLÎ (c.c)
" Her şeyi ve mülkünü tek başına tedbir ve idare eden. "
El-VÂRİS (c.c)
" Herşey yokluğa döndükten sonra da varlığı ve saltanatı devam eden. "
El- VÂSİ' (c.c)
" Rahmeti geniş ve sonsuz,ilmiyle herşeyi kuşatıcı."
El- VEDÛD (c.c)
" Velilerini ve iyi kullarını, rahmet ve rızasına erdiren ve biricik sevilmeye layık olan."
El-VEHHÂB (c.c)
" Türlü türlü nimetleri daima veren,nimetinin arkası kesilmeyen. "

El- VEKÎL (c.c)
" Kullarının herşeyine kafi olan, kendisine havale olunun işleri kuların yapacağından daha iyi temin eden. "
El- VELİYY (c.c)
" Dost ve yardım edici. "
El- ZÂHİR (c.c)
" Kudret ve saltanatıyla âşikâr olan. "
ZÜ'L-CELÂL-İ VE'L-İKRÂM (c.c)
" Ululuk ve ikram sahibi. "


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...